Emakhosini

“Tradition becomes our security, and when the mind is secure it is in decay.”
Contact Us

We would love to hear from you! Just fill in the form below and we'll try to get back to you as soon as possible. Please provide your email address for a quick response

Contact Us

Email: simisontobela@gmail.com
Phone: 0736006593
105 Nyonikayiphumuli Rd. Umkomaas

Magabheni Township

4170

Durban
South Africa

Name:
Phone:
Email:
Message:

https://www.facebook.com/groups/emakhosini.wozaonline/

SOME FOOD FOR THOUGHT

It is very important ukuhlaziya and assess the instructions that one receives from the Guides/AmaDlozi akhe.  The reason Im saying that is that some times abantu bahamba namadlozi angagezekile and wonke akudonsela in all directions.  During this stage it is easy to have idlozi elibi mislead you while you are not aware that  this is the bad dlozi or any other evil spirit talking and directing you.

 

We should bear it in mind that amadlozi "anomona" or isikhwele and its very common that they fight over you or to control you. Maybe this is the reason why abanye bagcine sebesangana begula ngamakhanda bese kuba sengathi it is the norm ukuba nomdecay when unemimoya yababantu abadala.

 

10 March 2013

Namhlanje ngivuke namaphupho axakile. Firstly it was as if there is a war at the township people I know were being killed left right and centre. Ngacasha ngasemfuleni and managed to escape from the war, then in the early hours ekseni ngaphupha ngithenga imbuzi e greyish in colour and there is some ancestor in the dream who was directing me as to which goat i must get and bathi insikazi. then she told me to carry that goat and go under water where the river meets the ocean they are waiting there for me and they want to come home with me but kumele ngibahlangabeze nalembuzi on my shoulders. I consulted ongqondongqondo, sengisho osiyazi phela, and was informed again that idlozi lasemanzini. Sometimes I fail to get this elasemanzini elasentabeni elasemoyeni thing... but bathi abalozi. For now i will focus on the upcoming initiation and Im in no way going under water ngzohamba ngingabuyi...unless bezongthatha ebsuku then I can understand but not in my sober senses. This reminds me that the iziko engiyakulona bayawathanda amanzi and ubaba uShange can control water spirits very well. I remember amathwasa ethi aya kothandaza after fasting for few days and they saw a big umnumzane there but he never did anything to them...Now thats frightning. But sobona phakathi.

 

12 March 2013

Today I received shocking news from a lady who has been consulting me.  She actually did not have imali yokuthwasa and ulaka belumi ngenhla edlozini lakubo befuna angene ephehlweni.  I gave her ubulawu to phahla and acele bamvulele and show her the way to her chosen Gobela. Its been a year ephahla and her ancestor somehow revealed to me that she must go to the same person I will be using for my ceremonies ze initiation. I communicated this to her and wathi hhay usazohlanganisa imali and I told her that bathe by the end of March uzobesengaphakathi wangihleka.  This morning  i get a phone call that ufike kaGobela wami ehayiza idlozi lakhe lazi introducer to the Gobela lacela ukuthi lihlanzwe the same way that I did mina before her.  She says she heard ikhwela labalozi then someone said get dressed sihambe siye kwaShange ngoba awuzwa. Then she remembers leaving the house and the gate, then after she felt a blow sengathi kuvulwe ifan enkulu phambikwakhe. She could not open her eyes and walahlekelwa umqondo and later uphaphama usese Harding. She travelled from camperdown to harding and thats like 300km, izinyawo azinalutho no dust no cuts, meaning ubendiza.Ubaba uShange ngikhulumile naye ke ekseni and he says bazwe ngaye esekhala egcekeni.  She has started i course ka 21 days yokuhlambulula/cleansing idlozi and within a day eqalile useyahlola uyababa hah. Idlozi lakhe lithe alifuni ukugqoka amabhayi abomvu nomcako and lamkhipha komunye ugobela ngaso lesosizathu sokuthi kwaku one size fit all iprocess yokuthwasa. Bafuna agqoke ujazi wesaka nesidwaba nethawula ngaphansi.  Usistaz lo akanyo imali yokuphothula nghembuzi bt ithongo lithembisile ukuylanda lona ndawo ndawo kuse isikhona egcekeni ngelanga lomsebenzi. This is what happens when ubekezela and show committment wena kuqala to idlozi lakho. It takes time but eventually izinto ziyenzeka. Kuphela nje kudingeka amadoda nabafazi abaqotho hhayi laba abasebenza imali. Thokoza!!  

 

15 March 2013

Namhlanje ngivuswe umakoti wami telling me that ebsuku bekuvakashe izingane ezimbili. One of them is ingane eyaphuphuma (miscarriage) kuyena and another umfana owashona esiswini sikamama wam when she got shot. I just did a ceremony last year in september ngabanika magama ngaba gqokisa and it was the first time they visited us.  My brother is umlamuli and my daughter ngamqamba ngathi uZanenhlanhla when ngibenzela iladi. Bafike bacela iphalishi namanzi kuyena. Silensile sabeka emsamo nje ngathi ababambe umoya monthend ngzozenzela iladi elincane nje ke bathole namadanone. Angibakhohlwa when ngiphahla, imphefumulo le engenacala and I believe ukunxuselwa yibo kunamandla abafani nomuntu oshona enezono namanangananga amaningi. Were so excited. not long ago, kade nginomakhosi omunye engibuza ngabo wathi uyababona bahamba nami futhi bazofika nasekhaya ebsuku.  When I come to think of this, my 3 year old has been seeing izingane ebsuku sathi hhay maybe imkhovu but ngibethelile ngabopha inja nogodo kungenzeka kanjani.  Now we know ukuthi bekwenzakalani. Dlozi!!

 

23 March 2013

Today I had friends coming over for a visit and drinks. I then took ugwayi (isnemfu) ngathi ukutongela, kuthe kusuka omunye ebesinaye waphakanyelwa idlozi lakhe lilila njengedlozi elixakekile elisebunzimeni. Laqala ke lakhuluma. Loku sekujwayele ukwenzeka especially after the cleansing ceremony yezidalwa zakithi.   I notice that amadlozi of people around me have developed a sudden interest ekukhulumeni nami and voice out their anger and the need to be cleansed and set free.  

 

06 April 2013

This is the date when I will begin my initiation. I am not frightened in anyway. I think the reason for that is because I have visitied the Gobela's place a number of times before when I was still weighing my options against the instructions of my Guides. I left durban in the early hours heading to harding lapho ithongo lingikhombe khona. The rituals began at 7pm esgodlweni, i thought its gonna be one hell of a messy ritutal and to my surprise we were done in no time. We did izinkukhu ngokwehlukana kwazo, ngagqoka isembatho that was revealed to me in my dreams nobuhlalo ngendlela yakhona. Ngike ngathuka ke sengzophuza igazi nenyongo kodwa ke ngazijuba.  I fealt at peace finishing this unfinished business. Leliziko iziko lomkhuleko liyababa ha umlilo. Immediately I asked uGobela what to do next and wathi akazi what to do next, I must go on a fast and umoya uwona ozobahola umama nobaba nami ukuthi kwenziweni.

 

07 aPRIL 2013

Early in the morning we woke up and ubaba asked that we go to the river esizibeni ngiyokhulekelwa khona. Both ubaba nomama besigodlo said the other amathwasa must go and do that prayer for me. as we approached the river the water started moving in a strange direction and as we were singing aqala amathwasa abubula kwakhuphuka amadlozi nezithunywa, sashisa impepho sakhuleka sakhunga namanzi sabona izimanga that i can not discuss on this platform. As soon as i stepped in khona inte emane yanyuka kimina umoya engingawazi uvelaphi baqala bashaya ikhwela ogogo namankhehla asemanzini. And one of the matured thwasa's washo wathi abakho bayabingelela, hhay nami ngakhuluma ke eloku esho ukuthi bathini. But most of all they want me to conlude being initiated under the other spirits and then they will rise ngibalande.  At night while sleeping, kube sekufika isangoma in a vision sathi ke angicele ukhamba lomndiki nomndawe oludidiyelwe luhlanganiswe, bese ngiyanqwamba asap, they even showed me what to wear and how to cut lowo mnqwambo.  I then said to them I will do it in two months coz I dnt have cash and they said they will make money available.  Indeed the next day I got a call from work saying they are ready to backpay me thousands of rands which were due to me and they have been refusing to pay for three years now. So on the 3rd of May 2013 I will do umgidi wokunqwamba.  They said they want me to wear this red and white nebomvu masengolala because ngiyasebenza and for only a duration ka one month ngihambe ke ngiyogezwa at the same river nokhamba ngiluchithe khona lihambe nomfula.  I was excited to see that idloz lami can compromise, in most cases umuntu ufaka lamabhayi nomcako nebomvu for the duration of his initiation iphelele. In this case bathe one month only.  When i told ugobela and her husband naye oyisangoma nobaba wekhaya, bangihlekile bathi can you see now what we mean when we say idlozi alikuhole lona lizisholo lona. They dont have a set process, there are no rules, bathi idlozi alikhulume lona kungaloku kukhuluma bona.

 

10 April 2013

Namhlanje was the last day ye fasting and bengisaphalaza ngeziwasho nje but hhay umehluko ngiyawubona.  Ngivuke ekseni izolo ngashisa impepho ngabonga umbono kubadala nezithunywa. Ngase ngicela ukuthi baqhubeke nokuzibambela lomsebenzi.  Namhlanje bangikhombisa a goat that is to be slaughtered when ngiphothula lolu khamba.  Secondly they showed me indwangu to be used as an altar cloth. But ke I will add ekamaria as well with their permission offcourse. Kwagobela ngihlale kahle iviki lonke wonkumuntu esebenza all his 3 wives and their kids are very hospitable, akukhomuntu ohlushwayo and so on. I so wish ukuthi ngibenjalo and humble to the people God brings on my path. Umama ungithathile wangifaka esgodlweni batshela idlozi ukuthi aliphakame likhulume ngoba kulela ziko amadlozi ayaxoxiswa likhulume direct aloud not only in dreams. Kubesengizwa engathi im shaking, umama wakhuluma wathi umnikazi womsebenzi ucelwa ukulandwa ekhaya ugobela ngqo kunye nami ukuze akhulume even though i did burn impepho and report that sengiyaphuma.  So on the day yokunqwamba ugobela uzokwehla to my house simlande then nginqwambe ebsuku. Engabe uzothini. Keep following for more info.

 

 

25 April 2013

Namhlanje ekuseni ngivuswe izimbuzi zikhala emadlebeni engathi zisesibayeni, and kwathetha ikhehla ukuthi ngilaleleni angivuke ngithandaze, only to find out it is 04h30 in the morning, i normally do my prayers at five.  Idlozi malifika lifika lisikhombise izinto ebelizenza lona sometimes while lisaphila and that does not mean we must now all do loko.  However in this case there was an instruction to wake up ngikhuleke ezibanini zami much earlier than i normally do maybe because iso iskhathi lesi lelikhehla elalivuka ngaso likhimbe izimbuzi esibayeni or something like that. But remember not everything esiyphuphayo kmele sihambe siyoyenza njengoba injalo.

 

On a lighter note, Im busy with ama plans okunqwamba are on track, idlozi has made cash available for that and I cant wait ukunqwambela idlozi loumnguni on the first of May 2013. Will try to get a camera and upload a few photos.

 

29 April 2013

Dear friends, tomorrow is thee day yokunqwamba, i will not have access to the net and so will update you towards the end of the month.  I have decided to nqwamba while ngihlala ngaphakathi esgodlweni so that i can tune in and connect with the guides without external interferences.  Kepp me in your prayers

 

30 April 2013

The journey began ekhaya komalume when we burnt incese sabika sacelindlela emzinto and from there we took off to harding. Ngifike everything isiready, utshwala, imbuzi amahewu and so on. Umgidi waqala ngo eight ebsuku ngagqokiswa amabhayi abomvu, iziphuku, umyeko, white shirt and red skirt and ngangibonisiwe amakhehla ebsuku.  Umgidi uphele ngabo four ekseni, and Im not a fan yokugida vele but before closure ubaba wathi ukungi dlulela ehlola umgidi ukuthi uhambe kanjani. It transpired ukuthi nginaba lozi and bamane bashaya ikhwela baziveza, and wathi ngizosebenza nagesthunywa, kugcine amakhehla ngemuva. Kwadliwa ke kwakuhle konke.

 

08 May 2013

On thursday izolo sihambile sayehlathini ngiyobona imithi. Silale khona ebsuku kuzosa kube inamhlanje. I saw imithi ehlukene nale edinga ama ritual if ufuna ukuyikha uyikhunge.  Bekushisa and ngikhathele ngiyafa. Sithe ke masifika ekhaya ntambama sageza and kwayiwa esigodlweni ubaba wathi ukukhuphula mamakhehla akhuluma nami live ngiwezwa. Akhala ngokuthi anglungise isbongo sami nje before ngiphume siqonde.  Its amazing kuleliziko ukuthi yonke into iyahlolwa idlozi kukhulunywe nalo direct liphendule same time kuzwe wonke umuntu.

 

15 May 2013 

Tonight bengilele esgodlweni ngedwa and something happened. Kufike amadlozi, almost everyday abefika ngizwe ukuthi bala eduze kwami ever since ngifikile. Kunento engene ngewindi yawela phezukwemithi, leliwindi was behind me and i could feel that im not alone now. yahamba lento idudula imithi yagibela phezu kweladi kwawa imithi ngase ngiphakamisa ikhanda... mmayeeh ubabangbone umnumzane oluhlaza cwe uzbukela mina kuthe makuhlangana amehlo kwahamba ingqondo kumina coz i wanted to run away. Immediately kwafika ubaba uGobela wathi amakhehla amvusile athi akaphuthume esgodlweni. unele wangena umnumzane wamane washaya ikhwela and yabuya ingqondo kimina, kwaqhuma nekhwela laphezulu labalozi. Ubaba yena ube understander ukuthi bathini ashaye ikhwela naye ... i immediately stopped him nedlozi ngathi wemakhehla khulumani ngizwe nami. Wacela ukuthi abakhulume isizulu khona ngizozizwela. Lathula ikhwela lomnumzane nelabalozi sabona izithunzi zabantu zigcwele indlu and the candle was on. kwakhuluma ikhehla lazichaza and said that licela ngithathe isbongo sababa and both parternal and martenal ancestors ahlanganiswe. However abakubo kababa have to lobola me and pay 100 rands per cow as I have discussed this with my grand mother before coz kusuke kugcinwa usiko nje. Secondly they want me to use abalozi phambili, isthunywa and nabo ngikhuphule from time to time masengisebenza abantu.  However this can only be done after the surname thing is sorted and basho the right way to go about it.  Secondly they instructed on isithunywa process ukuthi kumele ngigcine izikhathi zomkhuleko, go to the waterfall for rituals nasemfuleni and abafuni sikhushulwe ngomuthi like how other sangomas do it. In any case kuleziko asikhushulwa ngomuthi isthunywa. Bacea ke ukuthi Ngigcotshwe ngiphembe ibandla and ngilaphe nangechibi/water. This was all live and ngahamba ngayolalekhishini after. But sishiye sivulile esgodlweni and akubonakali la umnumzane ehambe khona.

 

18 May 2013

Today ngivakashelwe ugogo oyislander and angimazi. She ask me ukuthi kushobani ukuthi anginqwambe, ngathi mina kusho laba abebefika before wena bacela ukhamba lomndiki nomndawe. Wathi yena ufuna ukusebenza ngesithunywa namanzi hhay ishoba nesikhwama, but usazoke ahambe ayozwa abamphethe ukuthi baythini lendaba. Ekseni ngivuke ngixoxele ubaba... immediately i knew ukuthi sekunombango wamadlozi becaus of the isibongo issue. If bengithwasiswa umbombayi nje bese ngizoyeka and do isithunywa only. Ubaba abize amathwasa ashise impepho kukhona namakhosikazi akhe womathathu la. Ubese ecela ugogo obefikile ngephupho kim ukuthi akeze kuxoxwe naye... wamkhuphula logogo waqhuma kwelinye lama thwasa washo the same thing wachazelwa ukuthi akalinde kuqedwe okwesintu while isikholwa siza ngemuva wavuma... immediately kwakhuphuka ikhehla ku first wife lachaza ukuthi lonas lingelaka ntobela but laba bakwazama badle ukhamba lamanzamnyama bahlanganiswa nabo, namanje izinkamba bazidlile even though belibekwe laqondaniswa nabakomama... lekhehla lase lithi labaya beza namandla esthunywa abahlanganiswe ukuze kubanjiswane ngomsebenzi ngoba sekuze kwasondela no khokho umamkhize ozala umaka mkhulu from my mothers side. Ubaba ke umsebenzi wakhe ukuhlanganisa izidalwa and i will do this ritual end of august if possible.  Lelikhehla libe selikhala ngokuthi kunomfowabo owayethakatha ize egezekile but uza eduze kwam uzongifundisa imithi emibi ezongcolisa isgodlo akasuswe eduze nami and lokhu ubaba uzokwenza before ngikhishwe. I saw that abantu abayizangoma bayadakwa and some bayafeba not because bayazenza but bagila imkhuba eyayenziwa ilemimoya ebangenile. So kudingeka ugobela ojulile ekukhulekeni ahlaziye aghlambulule and agudluze ababi.  Ibhaybheli lithi kunezono engasoze zaxolelwa nakwelizayo, umhlambulule umuntu but stil eze kabi abe idlozi elibi... lowo onjalo ke uyagudluzwa kuleliziko and angabi idungamuzi. Ubaba has showed me how to do it and its so simple and uyamuzwa encenga lodlozi omubi engafuni ukususwa.  But ukuze umsebenzi ungangcoli ubekwa le eloku eshwelezwela ngezindlela zakhona.

 

 

21 May 2013

Bengicelile ke emakhehleni ukugeza ibomvu bakhushulwa ngakhuluma nabo bavuma... bt bebeloku bengigcona bethi awsemuhle siyakuthand a mawunje lol. After ngigezile ebsuku ngo two ekseni, ngizumekile coz umgidi usheshe waphela. Kwafika umfana omncane ezongifundisa ukubhula... but ubengihlolela ezami izindaba through ama signs and feelings.. mina bese ngitshela yena ephusheni ukuthi kusho ukuthini. And all of a sudden kwafika abangani bami ngabahlolelala and kwagcwala igceke abantu bezosetshenzwa. I relly enjoyed having direct communication with obabamkhulu... i will sort out lamacala asele then ngiphothule soon. Will invite all of you readers ethekwini, TKZA!!! 

 

06 June 2013

Sanibonani nonke, namuhla ngiboniswe ngihamba namakhehla engingawazi asekhabobaba, ethi ayabonga ukuthi sengiqale izingxoxo zokuthatha isbongo sawo, manje kunekhadi lase bank la eliyi gold card aliphethe athi asaihambe siyo khophimali ebank anginike lemali.  This cash has been saved apparently by my grand father for my father who refused to take the surname and naye ubaba ended up adding more money and his entire estate into this account for me to take when i traditionally fulfill all the requirements and change surnames.  I thenn said ninamanga ubaba akukhomali benomkhulu abebey investile, they laughed and said we know, leave that idea in the past but we will make this available to you. Ikhona lemali isemsamo lasiyifihle khona.  Well i dnt like to be too obsessed with dreams like most people, i note this one and we will see ukuthi imali le abayshoyo will come yini and in what way.

 

08 June 2013

Akesifunde ukubonga ngokuphelele !!!

 

12 June 2013 

 

Today ngifuna ukunixoxela ngesthandwa sedlozi lami umamshengu, who is also a reader of this site and based in jozi. She told me that umangikhuleka mina abalozi bafika kuqala behamba nesthunywa bese kuza amakhehla. She further said i get too excited with abalozi and neglect amakhehla. I was shocked coz she was right. I love abafana bomoya umlozi wasemanzini awsukanini madoda. But little did I knw ukuthi amakhehla are taking offense in a way. So i called and we had a chat naye for almost an hour and engitshela ukuthi how to die in the conscious and let amakhehla in the subconscious take over while ngifile mina. As you all know that mina ngiyiRoma and have a very strong character, so its been difficult to master this coz I can and I do shut idlozi up malifuna ukuthi mina ngife kuvuke lona emzimbeni coz angikhulelanga enkonzweni kamoya where these things were allowed. Its like uma uthinta ibhodwe lishisa, you immediately move you hand running away from the heat, its natural. So with me kunjalo, when beza kuyazenzekela ukuthi ngibavale, and i must stil learn to make the supernatural natural and move away from the self. Now early at 2am kuzosa kube olwesine after having had this conversation with her. Ngizwe amakhehla enginyakazisa abe eseyahamba. Ngase ngiwa "Khanula" to come up back abuya and lelikhehla lathimisa amathe using umlomo wami and said nazoke kwenziwa njalo ungaloke usiziba. I did exactly loku umamshengu akushilo and akhuluma immediate after siqeda ukuxoxa naye. Imimoya yethu engathi wegogo ingahlal ihoshelana sithintane njalo when kunama stumbling block edlozini. Thokoza dlozi ndauwe ndamarai wakwande mntanase khaya wena weknene bayedze!! 

 

18 June 2013

I greet you all once more, there are few issues engfisa ukuwadlulisa namhlanje. Firstly, im available on my number and naku WhatsApp for chats, but dont send ama calbacks and expect me to call you. Infact le yo call backs and buzzing is a bit annoying.  Secondly people have been asking for online readings in numbers, and personally i prefer ukuba naye umuntu siqu sakhe to avoid distractions and so on.  Secondly for those abafuna imithi neziwasho nemikhuleko, I don not charge people per se.  Ujesu never walked around charging people for healing. Its different ke umuntu mezothi ufuna umuthi wecala, or wokuthandeka emsebenzini. However umuntu osenkingeni i prefer that you pay for postage of iziwasho zakho ezi dry and then unikele with whatever that pleases your heart via ewallet (FNB), cashend (ABSA) or money transfer at spar,shoprite and others. Again, i cant give you my account number my balance is sitting at a million rands, I hope nizo understander for security reasons lol (I wish). 

 

Zisizaphi leziziwasho na?

Iziwasho ziyasiza to clean wena uqobo and some of lemimoya yabantu bakithi to a certain extent. Ngaleyondlela you can be in a position to receive messages from ngale through amaphupho nasemzweni yakho. Iyona ndlea abantu abangasekho that they use to communicate so kumele kunyakaziswe yona kuqala especially if usafuna ama answers and a sense of direction.  When i started iprocess, ubaba wathi akazi ukuthi uzongithwasisa kanjani, and I was puzzled, then he said angidle leziziwasho to cleance myself ukuze ngikwazi nokuthola imbono namaphupho ngale directing him this side ukuthi enze njani. And it happened kanjalo maybe nakuwena kuzokwenzeka kanjalo who knows?

 

Kubalulekile ukuxwayisa abantu especially laba esebeqolwe izinyanga nabathandazi nezangoma, that there is no quick fix to idlozi. All quick fixes are temporal and not everlasting.  Ngazi a couple of abathandazi abahlale bahlale bayodla umuthi wokukhuphula isthunywa, kuthiwe sesehlile aksahloleki or asisadonsi....thats a quickfix. Awukho umuthi wokudonsa umoya ongcwele ukuthi wehle ezulwini...thats common sense good people. Bese iba khona eminye imithi ithongo eliyidla egazini kuwena lithole amandla, but hhay ukuthi idla la ksasa ebsuku kufike ugogo wakho...no...no..And when you are desperate and your life is falling apart, you are likely to fall for this khuphula isthunywa in 7 days rubbish.  Umlaphi wazi ngani ukuthi ujehova umoya wakhe uzowehlisela nini kuwena and when the powers will be activated? There is no such.  Abelaphi are capable of ukunika umuntu unclean powers that will come back and haunt you. No wonder izangoma nabathandazi behlupheka kangaka... kudlalwa ngabantu namadlozi abo kodwa kuyayiwa eZulwini.  Nani ninjano nokthandizinto kodwa hhay suka!!  Umuthi ungawudla to cleans your flesh, mind and soul wena qobo lwakho... kahle kahle usuke udetoxa, akekho owaziyo ukuthi idlozi lakho lizovuthwa nini liqhume licelindlela eyekhaya.  Detoxing is fine but there must be no false promises adukisayo. 

 

Okunye that is important is that idlozi lakho may never show you ukuthi uthwasephi, as in give you the full adress in a dream or something like that, or uhayize.  Abanye they get to know their gobela by chance and then after they start pointing you to that person ukuthi mtshele enzeni.  Abanye kuba nesimo esithile esimphoqayo agcine ehlangene nogobela wakhe.  I have more than 50 people this past two months abalinde some angel to give them direction to the gobela's place. And my advice is keep waiting, the gobela will come to you.  Idlozi uma lingakalashwa lisasenkingeni and lingcole kakhulu alijwayele ukukhuluma licacise izinto..they speak in riddles and vivid visions. Ngeke ke sonke salindela ukuzwa izwi lisihlebela lithi grab a pen and paper quickly. I for one met my gobela after six years ngilindile and I went there only for imithi yakhe ye cleansing iziwasho namanzamnyama. The next this seliqubuka enganeni yami giving the gobela to be instructions. Those of you who have known for morethan 10 years ukuthi ninedlozi, i think kufuze ngabe seniqedile i research, have studied your particular idlozi nethongo in general and niqale nizi empowerishe ngamandla kamoya first okungenani on your way to ephehlweni.  You cant keep waiting for ever, do cleansing/detox, ubahlambulule then tel idlozi that yo are ready abaksebenzise awnqabile uthole umuntu to guide you along the way hhay ozokuthwasisa, ozokthwasisa kuzozisho kona.  Im afraid people will spend the rest of their lives waiting bt expecting ushintsho in their lives and kulimale izingane zethu ekugcineni

 

Ukugezwa Kwezidalwa

Now ngeke uthwase idlozi elingaka gezwa lahlanganiswa. Abanye ogobela mase bejahe labo blanket nogologo wemgidi are very quick ektheni bakuthwasise and ask the prospective candidate to deal with all other issues like amacala ekmele agcinwe emndenini.  For example ngesizulu ingane yomfana ayishadi esgcawini even if he can afford to if ubaba wayo eshade nonina ngomshado wesilungu. So kuyaye kuthi mase kuyangakhona ektheni luphume udwendwe kuvuswe ukuthi ubaba akaqale yena kqala bese kuba indodana nomakoti wayo...kunemgudu ke eyaye ilandelwe ngokuhluka kwezindawo namasikompilo azo.  The same principle applies nasekuthwaseni, ngeke uthwase idlozi umawakho abulala ubaba wakho and kwathakathwana both side of the family kwaphuma izidumbu ungazange uqale enhlambulukweni of your generation and genarations going back. But kaningi uma ubenebhadi ogobela abasebenza imali bathi sobona phambili athwasise umuntu engaybhekaka lenqinamba ebhekene nezidalwa ngale.  This is no invite on my side for amathwasa please dont get me wrong. Kodwa ke ngithi angiqwashise since sengike ngathintwa nayizangoma ezino ten years zithwasile but kwaba worse impilo yabo. Why nifuna ukuthwasa idlozi lokuhlupheka nobumuncu? Ake nivule amehlo, u cant go to grade 12 ubhali exam ungazange uqale kulamanye ama grades.  

 

 15 November 2013

 

This date is for umgidi wokuphuma kwethwasa liphothula. uzobe usemagabheni/emkhomazi/umkomaas 30 minutes away from durban. If you are interested in joining us please do call me for more info.

27 June 2013

Today is the day of umgidi, kunothwasa onqwambayo. Its cold and windy this side but we hope konke kuzohamba kahle. I want the most polite way of saying what I am about to say.

I gave my cell number on the site for people to contact me should they need to see me nokuthi bakhuthazeke once in a while, to provide a support system and encourage people to take the next step in their journey as well as to share my experience with you. I have made friends, very good ones but I hate umuntu ozongfonela ngo 2am in the mornging after having had a dream, join the amaphupho facebook page for your dream to be interpreted please. Secondly Im not here to babysit labantu abangafuni to do what needs to be done and take active steps towards their healing and healing of their ancestors.  I know that these things cost and one needs to plan.  There are people who I have offered to help freely and stil they dont want that. so Hambuyosindiswa if thats the case.  Thirdly i am not recruiting amathwasa, I support amathwasa even as far as capetown and JHb from other gobelas, you dont have to be helped my me per se. Fourthly uma ungazimisele ukwenza lutho about your situation pleaseeeee dont call me I dont wanna hear from you namaphupho akho. People cal and whatsapp just to complain and I have to stomach all the complaints and wonder ukuthi pho nifuna mina ngenzeni if kwawena ungafuni kwenza lutho.  Pjuma ufune usizo, thats the attitude engifisa ukuybona.The ball is in your court uma uhlushwa idlozi. If u have a problem take small steps that to address it.  I wish a safe Journey to those travelling from eJozi for umgidi, I hope you enjoy your say with us. Tkza.

 

28 June 2013 - uMgidi Weekend

Wel sifike eharding late round about 8pm for Umgidi. The rituals started wel and everything that needed to be done for maDlamini was carried out ngesizotha nenhlonipho.  I can stil see her in my mind esekhala  wavula inkundla ecula egida ethi "angakhala uma mengangibona nginje". Thats her special song since enganabazali and uyazenzela lomcimbi engasebenzi.  Kuthe kusenjalo kwakhuphuka ikhehla kumakhosi oncane nje ngeminyaka in her teens, kwagidwa kwamnandi. Kuthe sekulethwa amalahle athelwa phansi lapho besesihamba ngomoya agxotshwa aphenduka umlotha in less than a minute, and amafosholo kept coming lapho amakhehla nezalkazi esephakeme kubantu kunjeya ya.  From there at about 2am kwanyuka ingelozi yesthunywa umgidi waphenduka inkonzo. Ziningi ke iziprofetho ezidlulisiwe kulabo ebengihamba nabo confirming previous engagements.  Saturday emini people had an opportunity ukuthi bahlole and verify or double check or dig deeper from umama nobaba ushange.  Indeed loku ebesikuxoxe prior to umgidi was confirmed and more revelations were made.  Enkonzweni yangesonto, a reader of this site from Jozi had a chance to be prayed for, kuthe ngisabeke isandla ngezwa umlozi eqhuma kuye while simkhulekela and kwaqhuma nabanye bagxuma bahlehla.  Bengiqala ukuybona ke le and naye ukezwe ngendaba kuthiwa unabo and thina sibazwileand ibona abanyakazise abanye abangoma abanomlozi endlini, inkonzo imane yajika inkonzo kwaphakama nesalkaz sakubo sadlula sagcizelela lento ebesimhlolele yona and other matters. Ukuya emgidini kuyasiza in most cases depending on ukuthi nigida kuphi nobani abanani.  I have cut and pasted a message from ugogo Mimi ebesinaye from egoli as wel... see the message below:

 

"Firstly I would like to take this opportunity to say thank you for inviting me to umgidi...wow what an experience! I have learned so much, ukuqala komgiqi kuye kwenziwa iladi, kwahlatshwa imbuzi, kunye nezinkukhu.  Emvakwaloko kwangena inkonzo evutha ngendlela eyisimanga yakhuphuma imimoya namakhehla nezalukazi.  Kuphuphuke amakhehla adlulisa inkulumo kumama ophakathi (second wife kashange) amakhehla angitshela ezikhulumela wona izindaba eziqondene nami nomndeni wami and steps to be taken. Baba Ntobela thanks once again, now i know ukuthi ma usithi lelizikho liyababa ha usukusho ukuthini. Makwande mntane khehla" @Gogo sinama (published with her permission).

 

02 July 2013

To day I want to clarify some issues which have been raised via emails and during private conversation.

1.How do I know who is suppose to be my Gobela?

This is a common concern to most people who have idlozi or imimoya yabantu abadala. Read my article on to thwasa or not to thwasa to see how one ends up kaGobela with a Gobela. Kuyenzeka umphuphe umuntu ozokwenzela izinto and later usuphakathi nixabane for a number of reasons and nedlozi uqobo likutshele ukuthi hamba kulomuzi manje.  So ukuthi umphuphile ugobela akukhomqoka kangako if ekugcineni anizuphetha kahle nigcine seningasangenelani.  Idlozi liyakhuluma emzweni as wel kumuntu walo ukuthi la isekhaya lifuna ukuzinza or liphakame libhonge linqabe ukuthi ugoduke maybe wena ubuze ngokunye.  Follow instincts, your guides are there to direct you. Khuleka and uphahle ulalele umoya.

2. Ukukhuphula isthunywa/idlozi nokuthwasa isthunywa/idlozi

I have met ten people in the past week bengitshela ukuthi bona banamadlozi amakhulu nezithunywa ezinkulu and it was such a turn off. They then went on to say that futhi bona batshelwa (while behlola) ukuthi ngeke bathwase coz amadlozi abo asephezulu kakhulu and we all know that that is nonsense. And furthermore they were told ukuthi nje all they need is ukukhushulelwa idlozi or isthunywa bangathwasi coz akekho umuntu emhlabeni ongathinta lamadlozi amakhulu.  Now people are so naive, they dont understand ulimi labelaphi..healers know that you guys niyesaba ukuthwasa that is why they wil trick you into it. Ukukhuphula isthunywa nedlozi kuthiwe ungalithwasi is actually the different names for the same thing.  I then asked them ukuthi pho If your amadlozi aso big akazikhuphukeli ngani bathi azokhushulwa obani labathandazi and the answer is obvious...azokhushulwa by the same people abahlolayo. I then asked how is it going to be done azokhushulwa kanjani and the process is more of indlela yokuthwasa umnguni which is popular here in KZN. Mangithi mina but lomuntu uzobe enthwasisa baphikele phezulu bathi no bayakhushulwa,not thwasa. This goes to show how much people dont know about amadlozi nezithunywa and how healers manipulate you into iphehlo. Masuphakathi the process will resemble eyokuthwasa ekbeni ungatshelwanga wavuma from the onset. Yekani ukubhayiza namadlozi enu amakhulu. Nibanga iscefe nithi ninamadlozi asebukhosini...ubukhosi obungaziwa ndawo, nomkhulu wakho was a garden boy and you go around making a nonsense of yourself telling izangoma that unedlozi lasebukhosini...if isangoma sikutshela loko ask ukuthi ubani owayeyinkosi simusho ngegama. That is a trick really to make you feel good and special besuyathwasa...the end result uzoba isangoma esphuphile esiziqhenyayo ngedlozi elikhulu owashelwa ngalo befuna uthwase.No offense bazalwane.

 

The next mgidi is probably around the end of july.If you are interested then let me know early and give me your locations so that we can organise ama lifts and share expenses.

 

 05 August 2013

I will be in jozi and pretoria on the 10th of August 2013, if you need to see me please do call and we can meet.

 

29 August 2013

Ngiyanibingelela after a long time since my last update, things have been hectic at work and busy emsamo as well ngingalali iweekend yonke. I think its proper to say sorry and apologise to all those appointment that I could not honour ngzozama ukuba more organised.  On the 6th of September I will be doing umsebenzi wokuhlambulula ubaba or inhlambuluko yakhe, abuyiswe, and angeniswe under his proper surname. Once those rituals are concluded then I will take over isbongo sakhe from Ntobela to Zama even though ngingenwe izidalwa zakomaluke kaNtobela and then ezakwaZama zavela later.  I will sleep komalume not kwami and we will slaughter isilwane to ukubika sicele indlela eya ekuthatheni isibongo sami.  I know abantu abaningi whose lives are not in order and abafuni to be introduced to both their guides from komalume nasemakubo. Listen to this again....umuntu akalifuni idlozi lakubo ufuna elakomalume.....ulahla ikubo ufuna ikubo likamalume. Komalume akusikhona kini ikomalume kuyazisho nje. Kini ikini. Noma kuthiwa walahlwa or waphikwa still ikini. abantu abadala bayaxabana baqalekisane bese ethi umuntu hhay ngilunge la komalume ngoba umkhulu wayengafuni nami...naye lowomkhulu udlala ukuba ishangane nje, ingane ezalelwe ekhaya eyakuboyise kodwa kumele kulingiswe izikweletu then cross over. Now why wena ufuna to be on credit for the rest of your life, idlozi lizokfaka ku itc lol ublacklistwe so wake up Africans and claim your identity.  Isiko likhona lokulungisa lomonakalo zikhalimwe izidalwa zivumele umthetho uhambe uyekini.  It even worse in my case since my father died a Gumede now we take him to kwaZama owosiyane ozukula, then bese kungena mina. Its a process and you need to take your time. I have been fortunate that despite  isbongo esingaqondile I managed to remain on board, ngyaybonga impande yakoshange odumakude nombhele kokhuboni.  I have a friend who is very angry with his father for not acknowledging partenity while he was alive and he only did it just before passing on. Now all his things are on a stand still at age 33 ngize ngishawe amahloni and akafune lutho oluzomhlanganisa with his real surname.  The maternal side of the family says he is old enough he must go rent umjondolo somewhere and look after himself. He has been out of work for 7 years and very stubborn. I ofered to cleanse him, nedlozi lakhe and supply impande neziwasho free of charge akhanyise nge R1 (Bearing in mind that this work is worth thousands) nje and athathe isbongo sababa wakhe and still he is stubborn uthi alimthathe limbulale idlozi.  Hopefully mase ebhekene nokufa uyovuma.

 

There is a mistake that is done by us healers, where umuntu needs to sort out who they are first, their identity before embarking on any rituals of ukuthwasa but uthole umuntu ethwasa ebiza idlozi lika stepfather esgodlweni. Its very confusing and misleading.  There are things that you need to do yourself without paying a healer, qala with those small steps before ujahe ukuba ithwasa and have people bekudumisa as if uyiskhokho.  Not all problems can be solved by the healer you need to take the lead wena and yena abe there to provide advise and direction.  Recently I met two ladies emsamo from pinetown and another from umlazi who happens to work with my friends esasigruva nabo before the spirits took over (ngzonxoxela ngomgruvo).  I liked the fact that these two ladies know their history, family issues, and they are very spiritually intune better than most people I have met.  This helps you coz uma uhlolelwa then u know ukuthi umlaphi wakho ukhuluma ngani, you will know as well why esho kanje.  That way even the solutions proposed will make more sense to you if wazi istori sakho unless kuvela into ejulile efihlekile emsamo.

 

 

I have been reciving hundred of inboxes from amadoda efuna umvusankunzi. Initially I never wanted to deal with medical conditions or izigulo zomzimba per se. I think I need to do imbiza, package and brand it properly and nginike obhuti laba abanenkinga yokushaya one bahonqe. Nithini bosistaz? Nemfihlo yabafazi izolandela lol.

 

I recently felt like having fun, wanted to go out endaweni enomsindo.  I called my friend and we went out sagruva til kwaze kwasa two weeks back.  The problem began the next day where I started stinking. I felt bloated, headaches (not just hang over lol) ngahlanza ngagula serious.  It later dawned ukuthi abadala abazifuni lezindawo, kunanemimoya engcolile lapha and angicelanga ukuzula.  I went emfuleni ngazigeza ngaphalaza and in two hours it was like akzange kwenzeke lutho na dngathenga ulamthuthu ngageza isgodlo ngachela nasegcekeni ngenyongo negazi nentelezi.  If unedlozi uya ezindaweni bese uzwa ushiywa igazi, lalela and usuke lapho coz asihambi sodwa kunalabantu esihamba nabo abasilawulayo.

 

Lastly, ngiyacela ningangibuzi imbuzo that is against protocol and ethics of healing or ubungoma.  You cant call me while uthwasa somewhere and tell me that idlozi lakho alikhuphuki and ask me to give you herbs to buy for ukukhuphula idlozi uwasebenzise esgodlweni senyinyanga...thats wrong. I have been trying to brush you guys off but ngyabona sekomele nginiphoxe but I dnt want it to get that far.  Uma unogobela take instruction from him until you decide to leave him. I dnt want to know all the wrong things that the Gobela is doing, the very fact yokuthi uyazi ukuthi kuwrong it meant u must deal with it wena then come seek help.  Most of you niphupha amaphupho akhomba ukuthi ninedlozi so I think we have heard enough of amaphupho, write them down and give them to your gobela emakhosini.  This does not apply to the people I have met and who are in the process of ukulashwa. All im saying is Im not an online sangoma, do something ABOUT YOUR SITUATION. Please google lesedi kganya and noksangoma on twitter who are able to ukuhlola online.  I don't like it even though for some of you idlozi likhuphuka fast as we chat and tell you izinto but angthandi sisebenze kanjalo. Ningixolele madlozi amahle...nami ngiphethwe.  Thanks to Sisi wami Lungile Ngcobo Shabalala for checking on me ungbuzimpilo nje from time to time.  I love you all

 

 

07 September 2013

This is the weekend where I did umcimbi wesbongo the actual ceremony. At my maternal home things went well and they released me properly. But I picked up strong negative energies from my paternal side just before we departed from my maternal home to koBaba. It was as if kunomsindo abangfuni khona. I then called ubaba omdala who was heading the rituals from their side and confronted him. He admitted to being overpowered by his siters who are half white and half black inside ama coconut. They were saying that bona they are civilised how can he spill blood in a family home. I then went back emsamo ngathi angzudlala bona nedlozi lifuna ukbukusia ngami and forced things. Safika and he welcomed us properly and we did all the rituals. One of his sisters went to bed as soon as we got there, in the morning they went to town shopping and another went to church.  This is a reflection of the state sedlozi labo (Or lakithi kobaba). But ngathula ngathi ngizolilungisa lingizwa ngendaba. I then cleansed them ngesiwasho for starters ngabahlanganisa even though they could not be stabalised immediately but there was some relief in the spiritual realm. Emini nje i decided to go back to my house the next day coz umsebenzi busuqediwe and i did not feel exactly at home since vele angibajwayele ngafikelwa usizi (Beluvela kubaba wam ongasekho i cud tel). When i was busy packing Kwakhala amakhosi aphezulu abalozi and everybody looked at me as in "now what". I immediatelu went emsamo ngyolalela, at this stage i dont fully understand abalozi (ngiyisangoma esngingaqambi amanga can u see dat) But i prayed in spirit ngaba vusela emsamo, i could tel that they were hapi and welcoming me.  On sunday the 8th I then decided ukubheksisa ukuthi umsebenzi uhambe kanjani.  (Edited version) Kwakhuphuka ikhehla who is my mother's great grand father. He introduced himself stating his name and surname and also stated that he is with my grand mother who has given me the gift of using prayer (izithunywa). This mkhulu expressed thanks for the ritual yesbongo and said he wants to work with these people kubanjiswane but umqansa and beza nezabo nabo. he then asked ukuthi simculele ingoma ethi thongolami elazula emaweni.  It felt so good to shift to the other level and ngizwe amakhehla exoxa nabantu endlini, i was like a spectator in my own body.  I have been longing for this and it was not triggered by umuthi bt edlozini yonkinto ineskhathi sayo. Ukujaha izinto namandla kukufaka into a whole lot of trouble abantu baze bakhuphule ngemithi.  I know for a fact that some nsiff something (not ugwayi) to khuphula idlozi, but im fine with the natural angfune dlozi eliyi fongkong.

 

28 September 2013

We had inkonzo yokungenisa ingelozi. Thanx to all who travelled from afar.  It was a good service to see what source yamandla is being used. I was blessed when another lady's  (Confidentiality)sister who passed on and she appeared for a while at the service wearing ujazi ofana nowami.  Imagine uyenyangeni uthi usayobona and qham thushu idlozi lakho lihamba ngezinyawo. Amandla kaknulunkulu nedlozi are suffient.  With idlozi we can have most powers to influence the course of life to an extent we cant even imagine. She tells me that it feels like meeting her long lost family emakhosini....  Thanx to the Bongiwe(igama aphiwe idlozi) and hubby, idlozi affects us all regardless of your race and culture.  They are of indian islamic origin but understand idlozi more than half of Blacks in this country.  In a few weeks time I will visi them for a small braai in the mountains and get to greet amakhosi aphezulu abo.  Suprising enaf, i feel like i have met my long lost brother and sister around them...I guess thats the spirit of emakhosini.Veri loving and warm people indeed. Then we had isithandwa sedlozi lam ugogo mimi... i dnt knw what to say so eager to do things right will fast and pray for her on wednesday kunendaba esfuna ukuylandemoyeni the whole day and uJehova, u Allah, umvelinqangi or watever you call him will ansa in full.  Its been a very powerful weekend indeed....  Wile at the main home/ekhaya elkhulu lasedlozini... I inter acted with a lady I had referred to my gobela to initiate her mailny because we have history and i felt its not proper to initiate her.  Now she has my gobela and two other people from outside telling her what to do which is causing problems and amakhehla akhe came live expressing anger at her doing.  Now most of you/us are guilty of the same crime. But it depends on idlozi lakho as well amanye akafuni ukuthintwa by izandla ezining.  Those of you abathwasayo and see that where you are bayakubhangxa, dnt waste anymore money.  There is a guy oyithwasa elsewhere and esgodlweni he sleeps with imikhovu as in having sex.  He wakes up with semen all over the place.  Now in this case there are two possibilities, lezilwane ezika gobela or they are from outside bt the question is since isigodlo sibethelwe izilwane zingena njani.  Either way something is wrong and this person has decided to go agezwe alahle lodoti. Bottom line is dont stay for too long if ubona ukuthi kuyabheda.  One last update good people...STOP CALLING ME NICELE ILIST YEMITHI HAMBANI NOBA ZINYANGA NIFUNDISWE IZIKHWAMA PROPERLY.  There are some of you I have met through this platform and i give you imithi like that njengo Vala in pretoria, very knowledgable ngempande indeed and big ups to you. As for others, i cant post ukhamba ngithi zithwasise nizongxolela its madness period. 

 

29 September 2013

In November Im planning to visit the Eastern Cape babhubhile abantu zimpundulu.  Those of you who are interested in seeing me please do call.  If there is a sizeable number of people abafuna ukubethelelwa kulahlwe nalemkhovu I will ask ubaba uShange to come along niybone ngamehlo ibaleka emini kabha kubheke wonkumuntu.  Seemingly this form of ukuthakatha is very popular in the eastern cape.  There is ugogo uZinhle (From uMzimkhulu hhay lo waku TV) as wel, she is 18 years and can scan igceke lonke if u so wish kukhishwe kwani ethi muthi and give u i adress yala ovela khona.  She is extremely gifted and yet so young.  So EC people this is your chance!! Notice: I gave my cel number for people who need my services and not dream interpretation. for amaphupho go to facebook there is a group yamaphupho.  Secondly, stop calling me ningibuze ngososobala nonkanyamba and ask me for their details, angibazi nokubazi.  I do referals when I see fit and for emergencies and people who are far.  Most of you end up not going to the people I refer you to and if you go you dont get what you expected interms of iservice.  Here i think iproblem is dat you read my blog and think that these people are like me. We cant all be the same as abathandazi nezangoma nezinyanga...asfani and maybe I should consider stopping these referals if they dont bring desired results. 

 

4 October 2013

Ngiphinde nginibingelele. Today we had umgidi of ingane yam yedlozi ikhumula ibomvu bt its was the saddest day since ngaqala ukusebenza abantu.  This gal approached me and my time off and her days off clashed, she then suggested that umkhulu, my gobela assist her on other rituals since umkhulu works fulltime and she will go to him amenzele something that she needed to do. I then agreed not knowing ukuthi sengizigwaza ngowami, the next thing I never received any feedbackfrom her. Bese kuwubaba ugobela wami who updates me with ukuthi kwenzekalani. Then I went to inkonzo and i heard a public announcement that ingane le isigezibomvu kuzobe kunomgidi.  I then sent a an sms asking why did she not infor or even invite me to umgidi wakhe and never got a response. When i get to the venue at my gobelas home, i then pick up negative vibes even though she was smilling. But she told me ukuthi "nami sekuyikithi phela la". We ignored that until the next day ngomgqibelo sengigeza, where i said to her sheshisa ke khona sizogodukisana, yaqala yahlina intombazane.  The next thing ngiye esgodlwen ngyolanda ujazi wami, i find her in with my gobela, athi yena ngcel uphume ngsaxoxa nobaba, then ngabadedela ven though ngibona ukuthi manje selingiphuza inyongo lelinkengane.  After that athi akafuni ukuhamba nami. Ubaba uShange then tells me ukuthi hhay usisi ukhala ngonguthi sengathi manje sengyamfuna kanti yena akanandaba namadoda mina sengimthumelele nama meseji thizeni.  I have never been so pissed in my entire journey yokwelapha. I then showed ubaba the mesej i sent ukuthi ayinakungcola where does the .... get off saying such things.  But the bottom line is sengiyisitha angsafunwa wara wara.  Manje inkinga asisebenzi ngobuxoki nobaba and omamah as wel. Next time eza komele kuxoxwe aphinde amazwi akhe awasho kubaba achazele izangoma ukuthi nmgenzeni or else kuzomele ageze igama lami.  I have umfazi engimthandayo angaz ukuthi ngempela lentombazane izbone iphethe igolide yini yona...especially since ngingazange ngenze lutho olubi.  In this life yokulapha we meet abantu abasuka emakubo begula and behlanya others bengaziboni ukuthi bayagula but kufuneka ubekezele umuntu alungiswe akheke.  Losntombazane idlozi lakhe lisanda kungithethisa ngokumdlulisa singabikanga kulandelwe usiko wacela ugogo lo ukuthi ngibusise yonke imcimbi yayo eyenziwayo ukuze iphumelele ngoba yna becele amakhehla akithi ukuthi abasize.  Kusenjalo kwaphakama amakhehla akithi efakazela iphupho lami. Now usenkingeni ngoba ulahlukhiye, idlozi lakhe lingidinga ngiyingxenye yomsebenzu wakhe.

 

Inkinga enkulu la bazalwane is that my gobela is a very powerful man esthunyweni and he can manifest amandla edlozi live ubhekile. What then happens is that uma siye kwakhe sivakashile namathwasa, they find i excuse yokuba seduze kwakhe or even ukulashwa uyena. Forgeting that akayona ingane uyabona ngoba asesisodwa we do discuss these things.  Now uma nidla impande yeziko, nisuke niyothekela or niyonana kulowomuzi, lento ophuma nayo nawe uthelele abanye. Ukuthi wena uwumzukulu does not necessarily mean ukuthi  you are any less than omunye empandeni. Iziphiwo ziqaqwa ngendlela umuntu aphathiswe ngayo ngamunye ngamunye. Amathwasa ayahlupha sometimes nokutetema nokuhleba emzini yabantu uzoze udlule uhleba ngisho usuthwasa. Uma kunenkinga biza abantu labo kuhlalwe phansi ixoxwe, hhay ukuykhuluma emaceleni sengathi ugula ngekhanda ngoba abantu babuka wena ukuthi awsile uneconsi.

 

 

09 October 2013

As Of November I will Now be  consulting On the first and last week of the month.

Now ngifuna ukudlulisa le yalabantu abazi kahle that banedlozi izimpawu zonke ziphelele but balinde ukuthathwa amadlozi abo bayothwasemanzini.  This is a very sensitive issue becuase uyahamba uyohlola and utshelwe ukuthi uyothwasa emanzini and ukwamkele loko fair enough, what if idlozi has changed umqondo now you are no longer going there as wahlolelwa? Akeniyicabange lendaba.  Abanye basaba ukuyemanzini ngoba bahlolelwa kwathiwa kovuka inyoka engangobaba ibathathe. Mina lo kade ngisemanzini nje ngoyolanda amandatshana/idlozi lasemanzini/umndawe. Angibonanga nyoka lutho at all sabuya ngagoya and yonkinto yaqhubeka. Kuzoze kubenini uhlezi in fear?

 

18 October 1013

Namhlanje siya olwandle in the evening. For those of you eningathanda ukusi joyina, uyoshweleza, ucele please do call me.  But if unenkinga yokuhlanya masufikemanzini let me know in advance please ze usbangelinkinga phambili.

 

25 October 2013

Thanks to all the Newcastle and Vryheid people, ningiphathe kahle bengisebenzela ngakhona this weekend... A knowledge and experience sharing session is needed big time maybe next time I come we need to plan something along those lines.  Ther is a lady who has been asked to pay R20000 DEPOSIT FOR UKUTHWASA, this terrifies me. I think people need ulwazi be empowered coz angazi lemali eyani. Uyakumuntu uhluphekile yena usefuna i R40000. uKULAPHA IDLOZI IS NOT A ONCE OFF....its ongoing, requires a change of lifestyle a bit spiritually.  That is what people from Jozi need nihlukane nama parasites.Things to bring along, 2 white candles, 1 blue, 1 yellow. Container for isiwasho. Abanedlozi bring impepho, umcako nebomvu. For those who need ukugezwa you can call me for what you need to do. Saturday I will be returning to DBN in the evening so be early so that i will be able to spend ample time with each person coming up with other solutions other than ukuthwasa....ungakujahi ukuba isangoma qala ucente, clean your shop first!!TKZA

 

09 November 2013

This has been a very difficult weekend filled with blessing although. There is umakhosi uGogo uVusamahlathi indlovukazi as I call her, ebesimkhaphile eyemanzini with the help and leadership of uMakhosi uNgcobo wakwazi ukubuya nenhlolo emanzinzini. uGogo stays not far from my home, she is very dear to me and you will be seeing a lot of her as wel. When I'm busy during the week at work, I will try to refer some cases to her since we are more on the same page naye in approaching ubunyanga. Ofcourse we are different but i think nizomthanda ngoba nami I love her to bits. She is trustworthy and I know that ngeke futhi akakaze adlale ngabantu.  Im saying this because most of you want to deal with me directly and not anyone else ekubeni mina ngibuye ngingatholakali ngenxa yomsebenzi kamlungu, but do not worry she is legit and more advanced in terms of imimoya aythwasele than me, however i will decide which cases I send to her so you dont come to me and dictate as some of you have been lol.  Referrals to other healers angeke ngsawenza so long you will deal with me directly or uGogo.  People from Jozi I'm finalising an arrangement for you closer to home with uNgcobo who will supervise and monitor closely that side especially laba bomnguni nomndawe wasemanzini. He is willing ukunisiza as wel and abaningi benu ngibanikile inamba yakhe so sekukunina to go out there and get help, while Eastern Cape people will still meet me halfway eHarding for isthunywa umndiki nomndawe waphezulu.  Abalozi angikakabakhuphuli as yes bt we can make a plan for those abanabo.  People are calling me asking for umuthi wokuhlola, which I do not have I use isthunywa nedlozi phaqa. I do not have imkhovu either so I cant help you in that regard. People abafuna ukuvalidlozi do not even bother to call me but if ufuna behlise ulaka sibancenge then im your man.

 

16 November 2013

Sinomgidi emagabheni okukhishwa kwethwasa nenkonzo yokungenisa isthunywa. Abafuna ukubona umlilo please do call me especially if you are around durban. Women are requested not to wear pant and bashuqule.  Its free and transport can be arranged for people abasuka in town: Umgidi went very well those of you who were there nizibonele amandla kamoya. Even though ke bezamile ukusthumela ngezulu and fortunately sibethele before the function and nalo lavalwa same time during umgidi.  Another lesson learnt is dnt go to imigidi if unezinto ozifihile, so manny secretes came out amakhehla eceba abantu.  I wish umakhosi All the luck, we will be working closely naye on some occasions and u will meet ugogo Nombela...already ubese sebenza and eqalile ukulapha izinkinga zedlozi nomsamo and amakhehla akhe are fast ayavutha bhe...

 

22 November 2013

This weekend umakhosi Nyawuza uyanqwamba, and one other uyangeniswa eHarding and you are invited to come and see. 21 December at my place ziyasha as wel you are all invited.


30 December 2013

Compliments of the season to all readers. I am proud to say that umgidi wokuphothula went well and indeed ngingumthwali wezinyongo.  There were minor issues on the day with transport yezangoma which delayed the ceremony by full four hours. Inkonzo was alive, well and kicking.  I am happy that I accepted this route after a while ngicashe ngobunyanga ngibalekela ubungoma nobuthandazi.  I was suppose to be ordained as per instruction yedlozi but I am stil negotiating that issue with them maybe later on in life.  I am grateful to all of you who attended from all over and uthixo anibusise.  I noticed a minor change after this ceremony, the ability to dream while awake, or let me say ukubona imbono ngihleli as in like im watching tv or something like that.  In the past week I have been instructed to attend to amakhosi aphezulu, idlozi lomlozi I saw road signs and the house but I did not get full detailed directions. Will wait on the though for further clarity.  I am glad to have met uMbali my initiate who came for the ceremony wazbonela and decided to be initiated this past sunday. Fortunately idlozi lakhe responded fast and she is having direct interaction nabo because they came up on the day of the ceremony bathi basebumnyameni and bafuna ubuhlalu namabhayi which we did and now sebeyazfikela ebsuku after we did icleansing at th beach.  I love this child, she is teachable, uyalalela and she knows what she wants for her life nedlozi lakhe. In the next 14 days im sure they wil tell her ukuthi kumele anqwambe kanjani coz all we do is listen to abantu bakini. Her energy space is so clean its unbelievable. 


Now ngisafuna ukufakuswazi. There are people who sit online and google every blog yedlozi and get too much information.  That too much information ends up confusing you coz you start looking for universal truths edlozini whereas there is no such ngoba mina ngenza ngendlela yam and the next person does things her own way. Most of us who have blogs we do meet and sixoxe about you guys and how best to assist you. Now iproblem izoqala when wena usutshela mina what to do comparing me with someone else instead of you telling me ukuthi lithini idlozi kuwena, u cant have all slices of the different pies.  Take what works for you and if it doesn't move on. Akyona yonke inyanga ephathiswe ukulapha yonkinto kuwowonke umuntu, and maybe what u need to do is to identify that person wena idlozi elifuna akulaphe so that u don't waste your time and money and my time. Too much information is very harmful to umuntu onedlozi engakathwasi, sengiyakubona loko maje coz nigcinasenifuna ukuthwasa online and not follow the correct channels to unlock and set your ancestors free.  


I am currently working on a programme with ugogo Vuasamahlathi and makhosi Nomfundo for those people who are not ready to thwasa but who want ukuphila nedlozi balamkele.  This is for labantu abanendiki nje kuphela nemimoya yabo esephansi and esebumnyameni. Will update you when we are done.  Those of you abafuna ukufemba please do call me and we ca arrange with uVusamahlathi to femba you ngama weekends coz I will be assisting her while ekhuphulaamadlozi omndawe, angikwazi nokushaya isgubhu ngsasfunda lol. Bese silandela imibono from there ukuthi ithini.  I dnt want people abasazobona or people who come to check me out...ukuthi im fake or what I have no point to prove to anyone. Besides labantu abahamba izinyanga too much all they do is complain ad never do anything umuntu ahlulwe nokosa inyama aybeke emsamo for idlozi lakhe.  For me its a waste of time really to see you if uhamba all over ufuna umlingo, I don't have time for imilingo ngoba angiyazi angiyenzi as well  and i nid to see people who desperately need help. Who want to changeizimpilo zabo around...this statement makes me think of uvuyo who is so eager so determined and victory is certain for her.

 

06 January 2014

 

Siya bingelela please check under articles, I wrote something on dreams especially before you tel me about your dreams.

Last week besiphothula ukugeza idlozi for ugogo Ndonga (not her real name).  Im veri hapi that everything went well. I even told ugogo Vusamahlathi that this is too good to be true.  She was lucky for the first time she spoke to umkhulu wami, that is my mom's great grand father lo engisebenza ngaye. During the ritual nje wakhuphuka umkhulu washo akushoyo. Two days later lafika idlozi lakubo lamvusa elele ebsuku bamtshela ukuthi angimenzeleni, three days later kwafika mina ebsuku however this made me realise ukuthi idlozi soze saliqonda coz mina bengizilalele at work and i did not even feel a thing emoyeni....this got me thinking ukuthi omkhulu kushukuthi bayazulazula babheke bonke abantwana babo bedlozi.  Im veri hapi for her, especially since we told her with ugogo that akakazuthwasa manje intwaso nje inte kude naye. Thina asithwasisi every person ongena ngesango njengalezangoma that take pride ukuthi zinamathwasa agcwele igceke.  Umuntu uthwasa ngoba seliphakeme lagezwa idlozi lakhe and seli ready ukuthi lithwase lizifunela lona.  Some of you nafika nahamba and never returned because I refused to thwasisa you.... What kind of a person are you uzifunela ukuthwasa idlozi lingekho ready.  Its like ingane ena 8 years izcelela ukwenzu grade 12. Why nifuna ukuya ezinyangeni nizcelele ukuthi kudlalwe ngani, I dont nid inkomo yakho yokuthwasisa if ngazi that angenzi kona ngesikhathi esifanele.  That is why ke we want to do a series of rituals and cleansing for the people esingakafiki iskhathi sokuthi bathwase and when the time is right idlozi lingaku khomba elsewhere not that uzothwasa la kithi. But in the meanwhile kwehle ulaka ukwazi ukuxhumana nabo. Kunamathwasa amabili very sharp and they are able to hlola but they are not aware. Uma idlozi likhuluma nabo i can see it in their eyes bt bona badoubte and thats the level we want all of you to get to ukwazi ukuzwa idlozi lakho deep within ungakathwasi uzenzele wena.  

 

Hooooot ISSSSUE

 

Sadly we will no longer be doing referals ayaxabanisa.  I am no longer going to send people to ubaba uShange as well except amathwasa iwona who will be priviledged ukukhulekelwa umkhulu masiyesizibeni e harding. abanye i wil block them from now on.  People have been bypassing me and going direct to umkhulu and afike abaxoshe and send them back to me. We have protocol ebunyangeni. if ungafuni ukulashwa kantobela then do not come go else where.  There is ugogo Uvusamahlathi nogogouNombela who I wil be working with nabo baphiwe ngokuhlukene as wel and i wil decide when a case needs a specialist attention like amakhosi aphezulu and so on.  People will need to be very matured, abanye amadlozi abo ayaphapha even sebefikile ekukhanyeni, coz ushange ngeke amlaphe umuntu ofike nami without me granting him permission first. So if ekuxosha and call me nami ngikuxosha ngith dlulela phambili then usenkingeni coz kuleliziko akekho ozokuthinta.  Its like a network yamadlozi and now we want to maintain order. 

 

 

08 January 2014

 

Please remember to provide your email address when you send enquiries through. To our UK and Canadian clients, thank you very much for following this site, we will try to write more in English and define the terms and concepts in the future. Uban owayazi ukuthi nabelungu banedlozi. Ukuthula makwande.

 

 

24 January 2014

Tonight we had umgdidi ka Sotyata all the way from Alice eDikeni Eastern Cape. The ceremony went very well and we had a chance to hear sikhulume nomkhulu wakhe. Kubekhona isprofetho esiphumayo andwithin two days it was confirmed to her by her ancestor and they also added somethings that need to be done.  It is important  to note that the method revealed is something that we have never done before but we will do it exactly in the manner it was revealed to her when i visited her at night with umkhulu wakhe ngephupho.  This goes to show that the mentor or uGobela akusiyena olapha or othwasisa umuntu but idlozi lakhe. Already people were bothering her requesting consultations, readings, herbs and holy water, and uMkhulu had just returned from the forest with new herbs and we gave her some imithi freely to start asebenze abantu since idlozi livulile livuma.  This thing of refusing amathwasa to practice when they are ready to do so is utter nonsense. In some amaziko they practice and all the money goes to ugobela which is wrong.  That way you become iscashalala sakomunyumuzi kanti kumele kuphakanyiswe umsebenzi uma uvuma. 

 

I would like to extend a warm welcome to our clients and readers from Brazil, Taiwan, and Argentia.  Readership has grown and so are emails received.  On weekly basis we get about 200 emails from accross the globe, this means therefore that I need to write more in English and I will do a glossary of terms as wel so that our non Zulu speaking readers understand the articles.  The energy/amandla edlozi that affect us are one beyond cultural and linguistic boundaries.

 

 

 

 

10 February 2014

What an awesome weekend..we had ifembo (cleansing using water spirit of umndawe) being done on two people and I was assisting uGogo.  After a busy weekend we had a chance to relaxe at the beachfront and unwind a bit. This type of cleaning people should do atleast once a year the same with any other cleansing ceremony...however you hear an ignorant person saying kade ngangigeza angiboni mehluko kade ngangifemba (i have done this ritual before on numerous occasions but no improvement).  I have never heard any person complaining abouth bathing daily but when it comes to spiritual matter we find every reason to complain.

 

Paying you healer: Most of you have been getting help and assistance free of charge regardless of the fact that we have set fees.  I am no longer offering free services since you people can be very manipulative.  You come complaining that you do not have money...while consulting five healers and chosing which ones you are not going pay.  When there is progress then it becomes difficult to tel when a job has been well done. So from now on if you do a ritual and its a same day service you "donate/give" in full for that service.  The fact that you have been ripped off before is actually none of my business.  If you dont trust me just dont come I dont have time to prove myself to you anyways.

 

Dream: Kindly stop sending me your dreams to interprete, if you nid your dreams to be interpreted then go to http://amaphupha.wix.com/dreams http://www.african-shaman.com/ these healers have dedicate their time to specialise on dreams and they do not charge much so email them deposit the money and you will either get you interpretation by email or telephone. I do not want to hear the word iphupho/dream  ever some of you can be iscefe early in morning @ 5am its you and your dreams.  I had a very strange vision from the blessed virgin marry but im not going crazy and calling every catholic priest nun and bishop in town. However there is an exception for those who are in programme already. 

 

Sound mind: This is a very difficult one good people. Some people who have the gifts tend to be weird upstairs. I dont know what to do with this one coz im not a psychiatrist. Angizwani nomuntu ohlanyayo esanganiswa idlozi. Remain focussed and be resilient. You are neither the first sangoma nor the last in the planet so get over yourself and get intouch with reality. Use my telephone number to set and confirm appointments I dont need to make friends, consultation is done emsamo. There are those cases which im monitoring very closely and they are an exception especially my clients from afar that i check upon now and then and bayazazi ke bona.  Dont send me ten sms and expect me to go buy airtime and respond.  If you nid me you will call. I guess im geeting used to abantu ukuthi banjani kahle kahle.

 

Vision: I had also a vision being told to do iladi lasolwandle nokunikela (sacrificial offerings at the sea) for people. I was told to do this as often as possible. So you can submit you prayer request by POST ONLY and it must be hadnwritten then i will burn this nezinkukhukhu/chickens

then the ashes of your hand written request throw them in water.  I dnt know why im being asked this but call me for more info. You can be present as well when and if time and distance permits.

 

Eater Services/Izinkonzo: Most of us have never been to any service on or during the easter weekend. I urge all of you to come on the 18TH OF April there will be indlunkulu/elders yonke iphelele. Indlunkulu is mainly those healers who were directly initiated by the founding fathers, they are a bit weird/banomoya ohlanyanyo and i feel that it would be a great service.  Transport to the venue will be arranged togather with catering so save money and get a bus ticket and come and stop complaining from a distance. Amen.

26 March 2014

 

Greetings to all the readers, i have not had enough time to update the site due to serious personal problem and almost lost my daughter.  Its been a very painful month and one is tempted to ask why iDlozi allows such things to happen. But it goes back to what I lways say...being a healer or accepting the call does not mean you will live a stress free life as most of you have been told. I wish Christians a peaceful Lent and Easter season.

 

Storry Worth Sharing!!

 

Ugogo umandlovu as she is known, a friend and a fellow healer from where i was initiated recently went under water to fetch abalozi. when she got there the white snake which idlozi promissed her was not there. Abalozi refused to come because amathambo was not complete and other herbs zomndawe which they were stil preparing under water. uBABA USHANGE HAD TO GO PRAY FOR HER RELEASE AND NAYE WHEN THEY WERE RELUCTANT TO LET GO OF HER SHE CALLED UPON AMAKHEHLA ONYABA NOMNCWABE. only then sebengena esthunyweni was ubaba able to get her and drag her out after the snake and the red cow fought over her in water.  This was resolved after that intense prayer where they asked her to give them more time and then she can fetch everything...including the white cow yomlozi. All this HAPPENED ZONKE IZANGOMA ZIBHEKILE WITH THEIR NAKED EYES. This shows that idlozi liyaphila and can be negotiated to/with.  She will be going back soon i will definately not miss her coming out party lol.  She will also be spending time with us and Vusamahlathi to learn from each other and we be visiting a few homes for those who are around KZN.

 

6 aPRIL 2014

Abalozi, some refer to this spirit as amanono. to me it das not matter what we call it but they manifest in different forms. Ordinarily they whislte, bashaye ikhwela, I have an Indian lady who has abalozi as wel bt the bang or knock on the roof and make a sound as if marbles are being thrown on the roof, there is also another white lady with abalozi that make a noise as if reed/umhlanga is broken or blown by the wind. I do not know whether there is a cultural element to it. Then thee is me with umlozi umuntu who speaks endlebeni yami, but i dnt understand yet because i have not used impande yakhona. With me the person who does the talking i can call them, check whether he is de and am able to silence him as wel.Some have called this amakhosi aphezulu/umlozi wesithunya sasemanzin. Now there is no need to get confused with the terminology and the process as most of you are. Impande yomlozi is rear, very rear, usually izinyanga use inhlaathi yamangcwaba and other evil spirits zobumnyama and claim to have abalozi. I know of a lady isangoma and umama wami engimthanda kakhulu uMakhosi Amanda Gcabashe, when she consults and when she is dan with bones sh uses similar amakhosi like the ones that have possessed me. She stands up and hit herself with ishoba emahlombe and u can tel that she is interacting with them.

 

The most important thing in principle is that we should be weary of ukuthwasa umlozi at someones house unless then they reveal themselves while uthwasa/being initiated kaGobela.  Reason being that each mlozi has his/her own ways that is a fact, all you need is ukhamba that will unblock them and open communication channels. From there they will direct you every step of the way. Where to go what to do and so on, ibona abakwaziyo ukuzikhuphula. I would be worried if my gobela engithwasisa umlozi and he speaks to them instead of me ngize ngiyophothula ngingabezwa bese kuthiwa bazokhuluma ekhaya.  If you have amakhosi get ukhmba and unlock them if u are ready for the process that happened to umandlovu above, or else leave them alone. Now umlozi is also definately not an anima, its umoya wedlozi elithize like umnguni, umndawe umndiki and so on. People often think because there is sounds therefore there is an animal thats whistling.

 

I am not an expect on this subject matter, but in principle i know what should and should not happen. I get call people say umlozi ran away and all kinds of things. Then it raises eyebrows ukuthi there must have been something wrong ekuwlandeni or that u as isangoma have done. For now i enjoy working kamlungu, so im undecided as to what to do with them.

 

On the weekend i went to enduneni to discuss with the tribal authorities the land issues and so on. I get ther this girl is on the phone and when i speak to her in a minute ivukwe idlozi and she fell on the ground...we immediately got in to the car and ran induna izoze sithi siyathakatha lol.

 

Ugogo is available for consultations during the week and those who need me in particular will only get hold of me over weekends. If we need to come over to your place though we always make sure that we do it when we are both available. Like this past weekend, the house we visited umkhulu wami uphakamile and called the youngest son, membiza the guy immediately waphakanyelwa idlozi naye since he was or is the chosen one to head the rituals in that family. The most important thing when this happens is to remain calm and listen dont panic now that sekunomuntu westhathu speaking through me or ugogo. That is why then we always do these trips in pairs incase such happens.

23 April 2014

 

Am I cursed and destined to suffer

 

The only good thing about suffering is that it does build character. That being said, I do not feel that you were born to feel this way. When you suffer you can then know what it is to feel joy. I do believe that you may be cursed in some way. I believe that you, your ancestors, and God has chosen many difficult life lessons in this lifetime. And we are never given more than we can handle. You may be suffering with depression, financial crisis, family issues and when we have many struggles in life it is easy to feel heavily burdened. And you probably are carrying heavy burdens. We do not have one easy lifetime after another because there is no growth when there are no lessons. If you don’t catch the lesson then you repeat the same lesson next year and cant go on to the next grade. Most of you have a life with many heavy life lessons. And this in turn may have you suffering and feeling your life is empty. Your future is glum. You feel hopeless and defeated.

 

This brings us to a curse called Generational Curse Sanctioned by God/Spirits/Amadlozi. 

The Bible imposes curses when people sin. A lot of curses in the Bible are unto death. Take a look at Deuteronomy 28–it has many curses. These curses are there for those who do not obey God’s commandments. It does not matter who your God is But these curses are sanctioned by higher beings. Ekhaya uma ningasenzi loku amadlozi akufunayo they in turn retaliate against nina and size sithi ulahlwe elakini idlozi. And when that happens; family, your offspring, and labor will be cursed. Family will turn against each other, kugule nabantu even mentally. Deut 28:59 (please read the whole chapter)Then the LORD will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, [even] great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance.

Num 14:18 The LORD [is] longsuffering, and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing [the guilty], visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation].

Note elements of iniquity:

 

1: absence of moral or spiritual values; “the powers of darkness” have taken over. Asisanandaba nama spiritual values, cultural values our own african way of doing things. Even ekhaya anisayishisi impepho senisindisiwe.

2: morally objectionable behavior: senenza ukukhohlakala abanye bayathakatha, bayafeba banezinhliziyo ezimbi nenzondo.

3: an unjust act: niyabulalana, niyantshontshelana aninabulungiswa. Umkhulu wakho wantshontsha izinkomo zikamfowabo waze washona engaxolisanga lelocala lehlele phezu kwenu esekhala ngenhlambuluko.

The second type of curses is Witchcraft curses: Curses placed on us by witches, any kind of witchcraft. A lot of people are involved in witchcraft. And a lot of people go to witches for the solutions to their problems based on the belief that umthakathi omunye can easily remove or break the curse which is not true in all cases. Some curses need a higher power to be dealt with.

Then there is a third type of Spoken Curses by people who are not witches: People can place curses just by what they say or express about other people. I call this kind of curses “spoken curses”. If ningezwani ekhaya your family member athi sengathi ungahluphekuzufe and nawe ukwamkele lokhu and feel sorry for yourself. The word becomes death/curse over your life. The power of life and death is in the tongue.

Then there is Self-imposed curses: What you say and believe about yourself may become a curse. If you say something negative about yourself, you are giving the devil permission to send you a demon to activate that negativity. Ukhuthaza imimoya emibi ukuthi ikulandele as wel. Be careful also what you speak on your children and your family.  “Aw thina sazalwa sihlupheka sofanako” such talk is evil and not Godly.

Now nakoke izinto zimbi, what to do? See someone, at church a friend a healer and be practical about your issues.  Sharing your problems is good for you. You will begin to recover when you start to be grateful of what you have had instead of worrying about what you don't have. This can be a life-changer for most of us.

Most people on the earth do not even a plate of food as we speak and you are busy online with access to the internet. You have food in the pantry, heat when its winter. Yes, you may be living in a government housing project, but that shouldn't matter to you anymore. You don’t have a Range Rover, even tough its nice to have… and all of those things that so many people believe are what is important in life are just meaningless things. Have practical solutions as to how you are going to come out of debt, abusive relationship.  Most women complain that abanamadoda because all of them bafuna ama BEE and they are very few and far inbetween these days nansi nenKandla report ibhilitile. Try to think of what you do have instead of what you lack.

RECOGNIZE THE CURSE in order to get set free and stay free, you have to admit you have a problem. That sounds simple, but we live in a day and age of denial. If you really want to be free, you will accept that responsibility and don’t say my dad must, my aunt must, ask yourself what can youuuu do.You hear umuntu ethi hhay ngeke senzelutho engekho ubabomdala.

BREAK THE CURSE. As we apply God's power to our lives and these spiritual ties and choose to walk in righteousness and obedience to God and namadlozi ethu senze loku abakufunayo, the chains of bondage will be broken. Here you may need help from umuntu ophathisiwe amandla or okhulile ngokomoya to assist you with a series of rituals.

REVERSE THE CURSE. There are three keys you can use to reverse the curse and live in victory: (1) Recognize your enemy. We battle not with flesh and blood. Our enemy is Satan, and the battle is spiritual. Imimoya emibi even nangesintu we do recognise its existence besebenzisa namandla obumnyama nobuthakathi (2) Forgive people who have hurt you. (3) Treat causes, not symptoms (for example, insecurity, jealousy or fear).

RELEASE THE POWER OF LOVE. To become people whose lives are transformed by the love of God, we must not only get rid of what holds us captive and keeps us in bondage, but we must also be filled up with love--for God, for self and for others. Unconditional love will release blessing. To know more of the love of God in your life, love those who have hurt you, those who have opposed you and those who have sinned against you.

DEVELOP A GODLY ATTITUDE. A good attitude does not make everything go perfectly all the time. Matthew 5:45 tells us that God sends the rain on the just and the unjust. But our attitude determines whether the rain will water the seeds of our harvest or wash those seeds away. Get serious about where you are going with IDLOZI by getting your attitude RIGHT.  Kuke kwafika intombazane izohlola kuGogo and ibingqafaza nje iqhenya and so on. If your attitude sucks thina we dnt need you, hambushone njengo Jah.  Humble yourself, be willing to learn and grow uze ukwazi ukuzimela ngokomoya. Awethu amadlozi cant protect you while lawa akini esasangana if uzofika ne attitude embi size sicikeke uwena.

ALIGN YOUR WORDS WITH GOD'S WORDS. Your words give evidence of your faith, and they should reflect God's good purposes for you. Exchange your negative words for positive words, exchange your negative thoughts for positive thoughts, and exchange your negative actions for positive actions.

WALK IN OBEDIENCE. In order to break free from the curses and walk in freedom, you must learn to walk in obedience to God's ways or izindlela zabakini zedlozi lakho.  We don't have to be perfect or without mistakes, but our hearts need to be surrendered and pliable toward God. We need to be moving forward in the things zedlozi every day of our lives. Today's decisions determine our tomorrows. There is a miracle on the other side of your obedience

12 May 2014

The internet NeDlozi 

Greetings to all you readers. Its been a while since I last posted a piece.  This past weekend we had a very intersting conversation noGogo about how the internet harm you who are in search of knowledge and help with you spiritual/Dlozi journey.

 

There is so much information on the net for you and the information is only true to the writer.EG. I write things as I see them happen to specific people and that is relative, meaning it applies to them only and not everybody else. I met a client on Sunday whom we told to go and thwasa. The fact that we said "Go" did not go down well with her, she felt we are chasing her.  This 21 year old then spoke out and we explained to her that a person is not invited to thwasa...but is drawn to thwasa wherever the soul wishes.

Secondly she said she is wating for idlozi to give her directions to the Gobelas place and we all laughed, but that is how she was advised on facebook.  This person according to me has lost the plot. She will now block any other form of communication with idlozi and wait for the voice to tel her at night.  All because of this information era we live in. Not all information online is true and relevant to all of you these are just our stories not your story.

 

There are people whose minds have been contaminated by us facebook/online zangomas.  These are the people who wil have difficulty in listening to their gobelas because they keep sending me emails while being initiated elsewhere and ask for my opinion which is rubbish.  I always cut and block such people.  Submit to your gobela not somebody on facebook, lalela idlozi lakho thwasa and not us online. By the time you go and get initiated you will be filled with so much internet crap uqale uthi ugobela akakuthandi kanti uwena osanganayo.  Read on the net with caution.

 

The timing for initiation

This has been another heated issue esgodlweni.  We have put on hold numerous 'patients' over the past 6 months emakhosini. These are the people who were told banamadlozi amakhulu, they come to us see our place and think this is much better than what they have seen before  and decide that sebefuna ukuthwasa la.  That is not the best criteria to evaluate gobelaship. The fact that where we stay you wont be working emasimini, uvuke ekseni uyokhamanzi does not mean that soley on that you need to be our initiate.  I say this because I will be moving to a rural area in the next 2 months where I will erect isigodlo, does that mean now that uzobaleka. At this area the space is big and kuzosebenzeka kahle and be able to plant basic plants for educationa reasons as well in the longterm.

 

Some of the people we told to hold their horses had what I call, Ujahi Dlozi Syndrome. This is when you have idlozi but its not yet time for you to thwasa, and idlozi lakho is not yet ready for initiation.  These people end up thinking that we are jealous of their gifts and walk away bitter. If you have this syndrome other sangomaz wil thwasisa you uphume uwuwena nje and complain uthi awubhuli, idlozi alisebenzi uvaliwe bla blah blah.  Its very important to wait on idlozi and when lona liready then uthwase.  Most of you we put you on a programme yeziwasho, cleansing and prayer, and abanye within a week lifike idlozi and tell you to tel us what to do for you. And uma you people take forever to show themselves, do not be discouraged....linda. Then there are those who waited to much and bafike selidiniwe idlozi then again we calm them down then u can proceed. What I have noticed is that people have been taken for a ride so much so that if you are honest with them abakholwa. Omunye liphakame idlozi libhonge but engabizelwe ukuthwasa kukhona elikufunayo and uthi uyamtshela umuntu adinwe ngoba efuna ukuba isangoma lol.

 

So you may have idlozi, but ask yourself is it the time for initiation or not.

 

Online readings "I pray this wont backfire"

Online readings have been in demand and angiwafuni because they spoil you. For people outside the province of KwaZulu Natal and our clients from outside South Africa we will now open online readings but sibheka umsamo kuphela hhay abafuna imithi yokudlisa amaboss emsebenzini.  We have been doing this for overseas people so nalaba aba within our borders can call me USING A LANDLINE and give me a day to reply.  Most of you send emails and while ngisayfunda kufike ama mesejiz enu. When that happens I tell you instantly what mesej efikile but dont go now and tel you friend to email me and expect the samething wil happen. People get too excited when there are detailed messages from the other side where as we do not control this kuyazenzekela. Most of you have even used isiwasho and had a live conversation with people abangasekho bakini...to tel you the truth I do not know how that happened neither is uGogo.  I get people saying I made their friends speak with ogogo nabomkhulu babo nathi scela usenzela....and ngimane ngingazi ngzoqalakuphi. We dont do this it happens naturally depending on the state of idlozi lakho. So please dont mislead others or we be accused of misleading people.  Some say I came at night and told them what needs to be done and how..we saw ugogo as well doing x y and z. Thina at night we sleep like babies, we dont even feel that something is happening to you. We think idlozi and the Spirit of God that does all these things. So dont come to us looking for magic.

 

We rather have 1 client per day then a line of 100 people with buckets bezolandisiwasho befuna umlingo. THERE IS NO MAGIC!! 

 

 

 

 

 

 

28 May 2014

 

 

Messages from people for sharing (no identities are disclosed)

 

"Makhosi oko ndiqale eziwasho ndibethwa uvalo ngo 2am ndithuswa yintsimbi yecawe ekhala ezindlebeni ndisho sendivukile ndithandaza" from PT in Tzaneen--->Lomuntu its a sign that isthunywa sakhe sesisondele and its guiding her as to what time to wake up and pray. 4 months later she could hear voices in her ears vividly. Uhambo lusaqhubeka

 

"Thokoza khehla, update. Amakhama onginike wona (okugezidlozi) ave engisizile, my direction is as clear as daylight and amaphupho ayakhuluma. thokoza. from Mt in Jozi ---> Umakhosi lo ophathisiwe kakhulu nomsebenzi wakhe mkhulu impela, bengsalindile ukuthi sibonane ngizwe kahle ukuthi kuthiwa simenze kanjani next ngoba silawulwa ibo laba abangene kuwe.

 

"Mkhulu mina angisazi seloku ngiqale iziwasho labantu sebeza ngamandla kanti nemali ayikho. Abavule phela ngibenzele" & "Amen Mkhulu hhay ugogo iyanda ilist yezinto azifunayo asiqale this weekend ngigezwe" from Dk from Escourt ---> Lomntwana wafika ehamba nesinyama sengathi ungamthela ngemvubu umxhoshe, lafika ke ikhehlekazi lacela agezwe njengoba sasimlulekile ngoba lithi alikwazi ukusondela kahle esebunyameni yena umntwana.

 

"Thokoza khehla, hhay things are getting worse even though i use the things you gave me. My shoulders are heavy and ngiyabhodla ngisuze too  much. Imali ke yona ivalekile" from MJ in Cape town---> Lomakhosi uyisangoma wathwasa kwadlalwa ngaye bamvala, what is happening here is idlozi malifika lifika lisebumnyameni naye as wel bese eyasindelwa. Kona ke its normal to feel amahlombe esinda ugwale nomoya uma idlozi liphakama. As for imali ngbone ngath aykazuvuleka uhambo luselude since kumele aqale phansi izinto.

 

"Makhosi, siyabonga ngomkhuleko and nezintambo isimo sincono kakhulu kubaba, we will see u in August sesiza ngalapho for amaholidi'' from ZM in manchester UK ---> Ubaba lo wahamba eyosebenza phesheya lavuka idlozi ezintabeni ebhodla kuthuke amangisi senzi ritual ele e uk ngingapha sikhuleka ocingweni (kufuneka ngtholu skype akeningfake ezintweni kwenziwa njani).

 

04 June 2014

 

The weekend of the 02nd of June was such a blessing, we hosted umgidi wemvumadlozi and it was powerful. Unfortunately uGogo was away and i had to push with the help of umakhosi Nombela inkosazane yesgodlo.  It was such a moving experience to see the ancestors coming out expressing their joy and anger in some cases. Ukugida kuyaliqaqa idlozi, even though ke some of us njengami nje angikuthandi.  The photos are uploaded, see under the photo section and gallery slideshow. 

 

19 June 2014

 

Types of African Healers: this is taken from umsamo by Prof VVO Mkhize.

African Healers in nowadays are called in many ways. The most common name is Traditional Healers or Isangoma. This has been distorted by white researchers in all their writings when referring to these people they use the term Traditional Healers or Isangoma, and we also happen to use them in such a wrong manner.

It is true that the term isangoma is not an appropriate term because it’s not everybody who has been in initiated is an isangoma.  Isangoma is one category under many forms of healing. The term for people who has been possessed by the idlozi is uhlanya. They are called izinhlanya because they see things we cannot see, they can talk to the people we cannot see, they can tell us what we may think it’s full of madness. Therefore uhlanya is a generic term like Doctor in the Medical profession.  What defines a person’s specialty is the manner he was possessed by the spirits.  Those who were possessed through dancing and music (ukugida nengoma) are called Isangoma. Those who were possessed through the process of the whistles (imilozi) are called abalozi.

 

In African Healing we therefore have the following types of izinhlanya:

(i) Isangoma – possessed and trained through dancing and music (ingoma)

(ii) Abalozi – Possessed and trained through the whistles. This type of healing is very rare and it takes a longer time than the ordinary training. Normally it is the ancestors who does the whole training themselves through dreams, and in dreams.

(iii) Umthandazi – They normally use a prayer and (amanzi).  Some of them use candles when they consult.

(iv) Umhlahli – This is a person who can tell you the name of the person who actually bewitched you. They are very few these days. Umhlahlo uyabiza uyinkomo ehamba ngezinyawo.

(v) Isanusi – This is the highest hierarchy in African Healing. Isanusi is a seer, foreteller, and a prophet who can tell people what will happen and when. This is the development of the abalozi.

 

Now i have decided to cut and paste this so that when you come and see us you know exactly who we are. I am isangoma, umthandazi nenyanga, whereas ugogo is all three and a bit of ubusanusi is developing and growing in her. If you want abalozi or umhlahli then you can be referred accordingly to the relevant people.  Ukuthi uthakathwa ubani its really not important, i know nathi we have told people siphahluka while kuhlolwa bt lapho idlozi lakho elisuke lifuna siphimise lawomazwi.  Ordinarilly our focus is not on that, nabazobuza ukuthi luphi ubambo labo, all that to me umsangano ngingamane ngihlale phansi kunokusebenza izingane ezifuna amadoda. Kyezwakala okomuntu ofuna ukulungisa umakoti nomyeni, umuntu eni stable naye.

 

Indaba yokuthwasemanzini

 

This is a very sensitive issue and im repeating lendaba manje. There are so many people who are told beyohlola that bazothwasa emanzini ngoba banedlozi lase manzini. Now kukhona abathwasayo as wel and izangoma zingabayisi emanzini ngoba benedlozi lasemanzini kusatshwa ukuthi kuzofika inyoka ibathathe.  This past weekend we did ukungeniswa kwethwasa and before then sayemanzini as instructed by his grand mother that we must go there and amanzi azovuleka bafike bamthathe. we spent time in the waters and it never happened. Mkhulu umonakalo esiwenzayo thina zangoma by feeding this emanzini stories kubantu. Ithwasa was a bit disturbed when we took of back to esgodlweni since bengamthathanga yena bezimisele ngokuhamba. Now thina we saw idlozi lakhe coming out of ulwandle behamba naye kuyiwa ekhaya bt yena befuna ukubabona live nenyoka as wel.  Izinto eziningi esizibona emaphupheni ziyagcwaliswa ngomoya not necessarily ukuthi kuzobonumhlaba wonke. So qaphelani nina enilinde izinyoka zamanzi you might wait forever while impilo yakho inakala.

 

 

14 August 2014

Amen, on Sunday 10 August 2014, I received a call and there was this lady screaming  and weeping. I saved the number and decided to call later since it was a number i did not know and neither was the voive familiar. To my surprise, 30 minutes later we get a call that my grand father and my grand mother have been both shot. We rushed to their home and its an hours drive, the place was packed with ambulances and the police, and immedialte went to GJ Crookes hospital where he was declared dead on arrival. My grand mother was then referred to portshepstone, scanned and the doctor suggested that she goes for another referral to Chief Albert in Durban.  The durban specialst said they could not help or act by removing the bullets. Both were shot on the head. On tuesday morning she had already slipped into a comma, i went there with a dear friend of mine who is also gifted ngokomoya to give her the last rites.  I went emsamo ngamcelelindlela before the rites were done. Surprisingly, she came out of the commer as soon as we started praying for her and anointed her with holy oil. A miracled happened for a while since we had all given up hope. She opened her eyes, wanted to take off the drips and talk. I told her to keep calm coz its was like the spirit is moving in her njengomuntu ovukwa idlozi like.

 

God gave us hope that he is there with us, and took her this morning to eternal rest.  Four years ago it was my aunt, 5 years back my mother, 9 years back my dad...the list is endless.  The fact that sithwasile does not make us immune to human nature. We stil go through pain, hope love and joy.  I have been having weird dream with ppl being shot, and ugogo Vusamahlathi has been having the same. And we thought we are the ones who are in danger being attaked. On that veri  sunday, ithwasa wakes up and tells me ukuthi idlozi lithi angilande umkhuulu emzinto...i know that amadlozi ngiwangenisile lawa engiwaziyo and asked myself ukuthi iliphi lona and unfortunately since idlozi is not huma bangasho that eliphilayo. Inkosi ayibaphe ukuphumula kwafuthi, nokukhanya kwaphakade kubakhanyeleAmen!!

 

 

10 September 2014

 

This past weekend on Sunday at 5AM we were honoured to be Hosted by uKhozi FM with Prof. VVO MKhize. Baba mkhize has done great work in research and has published books on umsamo issues.  The programme was short though, wish i had more time to unpack more issues especially on "umuntu onjani okumele athwase, uthwasa sekunjani bese ethwasani". Ubunyanga needs to be professionalised to a certain degree. If a person undergoes initiation, and pays to be initiated then they should have certain rights and responsibilities as wel.  I look forward to the day when we have a standard curiculum of what a thwasa needs to know, what learning areas need to be covered, what are ecpected outcomes of that initiation. Maybe ubaba umkhize angasisiza nabanye abelaphi ke isetshenzwe lendaba. 

After the show people started pouring ekhaya (without making an appointment lol) and most sadly, izangoma ezithi zathwasa zakhokha o R20000 but azikwazi ukubhula aziboni lutho, aziphuphi lutho, azazi ngisho ukuthakintelezi. Half of the traditional healers i consulted on sunday buy prepackaged herbs from emakethe and unreliable suppliers in order to sustain their practices.  I was saddened, engabe kwakhala nyonini ngalobunyanga obugcwele ezweni.

 

My trips to Jozi have been delayed for quite some time now, mainly due to umsebenzi wamathwasa since i also work fulltime, however I promise to make time after October. End of November I will be in George eWestern Cape, nezigwili zixakwe ilelidlozi so ngzobe ngihambele zona in this area. If you need to see me in this area, book in advance especially our capetonian clients.  New Castel, Vryheid and Bergville ngysasizwa isikhalo senu. I will dedicate an entire weekend in October to New Castle. please call and book a consultation.  Travelling outside isigodlo will be much easier next year, as im making arrangements with families that are willing to host us provided abanazo izilwane lol. If we can have a family in each province enekhaya eli clean it would be much better than a B&B.  Im also considering imigidi emthatha, PE (i have family here already), JHB, PTA, Vryheid/Mnambithi.  So those who are willing to host please avail yourselves. Even a small hall can be used so im throwing a challenge back at you.

 

I have been asked by numerous readers to develop a facebook page. I am afraid of lezangoma ezigcwele kufacebook as well ezihlale zilwa zodwa zitsakelana ngokuthi ubani owazi impande and all that rubbish. The page Emakhosini is up and running created for sharing information mainly and i will delete ama feranji if need be angzwani nesangoma esiwu skhotheni and destructive in a manner that will demoralise group members.

 

15 Septembet 2014

 

We have imigidi on the 03rd and 4th of October, call if you need to come and uthokozise idlozi lakho.

 

01 October 2014

 

The month of September has been very difficult for all of us emakhosini for reasons that can not be mentioned here on this platform.  There is also eminent danger in the pipeline.  Idlozi has shown us and many others we are praying ceaselessly ukuvika lengozi.  I have again learnt that people can not be trusted. Not everyone around you always has good intentions ngempilo nempumelelo yakho.  If something happens to me in the near future...ukhona ugogo Vusamahlathi nezingane zedlozi to continue what the Good Lord has started.  I have also received a prophecy via Makhosi Molefi/Chakale that i need to fastrack the grooming of my firstborn daughter and teach her all that we do.  Im confident that i WILL NOT DIE ANYTIME SOON, however I forsee the plot of the devil to sidetrack the work of umvelinqangi. We pleade with all of you who have received healing through reading this site, coming from all over the country and abroad ukuzophakamisa amadlozi enu...to pray for us ninxuse amathongo enu as well ukuthi asivikele nathi. When Christ was hung on the Cross they shouted ''if you are the Messiah...help yourself", however he had to dies so that isizwe sizosinda.  So all the challenges in the pipeline and the spiritual war esibhekene nayo its a must that we go through it so that we have a story to tell ukuthi sisukaphi nalomsebenzi wedlozi. Sizolwa sime ngezinyawo omubi akanasabelo phezu kwezimpilo zethu.

 

 

09 October 2014

 

Ameni bangoma. I had a strange dream few weeks back where idlozi wrote a short note for me saying I have 4 months to thwasa umnguni nomndawe. they are now ready for the next level of growth. Some people need to thwasa impande yasekhaya first before they can progress to umndawe wasemanzini.  So the clock is ticking....!!!  A week ago we were visited by umakhosi "LS". She was quiet and very distant but within an hour we sat and connected with her ppl and what they want her to do to sort out her journey. She wrote the following: "They say indlela yaziwa abahambi bayo...I feel quite blessed having had met such  a friendly and open hearted soul, ngisuka eGoli ngidela impilo yami ngingazi usizo ngizolitholaphi. Kodwa idlozi lami beliloke lingiphusha ukuthi ngiye ethekwini....my life was in the dark and kumnyama ngingazi ukuthi ngenzeni...ngisho nethemba seliphelile but I was received with warm hands kaNtobela from Family members to amathwasa imbala. Ngafika kahle kuqondene nomgidi and there was heavy rain and lightning but they kept their faith and went to the river for imvumadlozi/intwaso at night time til just after midnight.  Seeing their faith and respect for umsebenzi wabo wedlozi, revived a similar emotion in me, a sense that i had lost touch with.I experienced a lot of paranormal activities there at the river and i will never forget that amadlozi are there and can respond to us. The day before I left i got prayers from umkhulu namathwasa nabathandazi abanye bangibekizandla and gave me insight as to where to go from here and what abalozi bam needed the most ukuthi babuye and communicate with me just as they did before ngithwase.  I went back home with so much hope and passion of continuing with this difficult journey...and leaving behind a new family that has helped restored my faithand belief in my gift. Things are much better now, i never go a day without praying. MY DREAMS ARE BACK and I got a job in New York within two weeks of visiting emakhosini. Even though abalozi bam seem to be directing me on a new dimension, I will be forever thankful for meeting umkhulu, definately an angel God sent from above!!."    - -

 

I remember when we first made contact with Makhosi LS, she wrote an essay was eager for enlighentment and kept on responding to some of the issues.  She has a very flexible mind and she caught the principles very fast of changing her mindset and hence influence idlozi in a particular direction. For some its a longer roller costa but for others its a blink of an eye and baythole into abayzele emakhosini.  She took iziwasho nje ukugeza noku bekwizandla, abanye ngokunyathela nje esgodlewni amadlozi abo get sorted.  The problem is some of you have been contaminated nagcoliswa izangoma so much so that when you come niza ne attitude embi with bad aura as wel as if i participated when babe dlala ngawe bekuthakatha and so on.  If your attitude is right then you might just be ready and the good part is that we dont do this for enriching ourselves...loko ngikusho because most people abadlalizangooma bafika bafune wena ubathengele umuthi and ubanike mahhala which is impossible in a way as wel.  Amanye amadlozi alkhuni/are difficult and so kumele uzinike iskhathi sokulinda or else you can go see someone who will promise you heaven and earth...but still ulinde. Ukulinda should be a season for growth as well ukhule as a person and nasemoyeni.  UMAkhosi idlozi lakhe lomlozi is showing her a new dimension that might not involve mina assisting or leading that process...but it was unlocked and meseqhubekela phambili asixabene she will be forever a sister emakhosini...unlike lezangoma ezilwa nomuntu ngoba zimqaqele idlozi besebefuna ukumthwasisa ngenkani "utter sheer rubbish nje". Iya lapho idlozi likhukhomba khona provided your Gobela there is clean, ngeke aku rape or akuthakathe or alicasule idlozi lakho sewfikile. As long as uhamba with a clean heart and ukwazi ukubuya maseziwbamba umvundla phambili kuphelile ngoba phela idlozi leli libuye libe ixoki and mislead you as a person. Yibani bukhali njengezinyoka nibemnemne njengamajuba.

 

The night she came we had imvumadlozi ka Makhosi Nombela Mlambo, and sise manzini kwafika idlozi salibona emanzini lisekude lahamba lalanda abanye babuya kwaba nesiphepho emanzini kwavuka ama gagasi basondela eduze neladi. Lapho ke amathwasa were shaking bt ngacela ukuthi babuyele emanzini so that sizoqhubeka sibahlinzele imbusi sabanika izinyongo nokhamba as wel nesbindi.  Lomgidi wawumuhle and most of those who were there babeqala ukubona idlozi live ngamehlo.  All these things happen because we first seek the kingdom and all else shall be added unto you. If you ask me kwenzeka kanjani, I have no idea and senginenkinga yezinyanga zingi inboxer zibuza ukuthi sithwele ngani. Ugogo uVusamahlathi ke uhlanya when it come to umuthi akathinti noma yini and both of us asfuni lutho olungcolile. If u tell izangoma that senza ngedlozi they look at us with disbelief.  I give you these testimonies so that by just reading this blog you too may be healed. I dlozi lasekhaya is currently going arount interacting namadlozi abantu and giving them my cell number and the web address through dreams.  Idlozi can work through itechnology. Some of you as u read nizwa uhlemvane something moving under your skin nibhonge kuphakame izidalwa while you are online. that should tel you ukuthi asidlali siphusha i agenda yedlozi.

 

I was blessed as well to consult Ntusi and family from pretoria. They are a very enlightend family and very few people are on that level. They have come twice over the last 30 days, was so shocked when he told me his salary came in doubled end of the month.  But that is not his focus shockingly. Most of you come in search of imali but abanye like him want long term solution to their issues. Sengathi abafana naye banganda.

 

EMAKHOSINI PRAYER FOR HELP AND PROTECTION -English

 

O Lord, stand against those who stand against me. Fight those who fight me. Take hold of a safe-covering and rise up to help me. Take a spear and battle-ax against those who come to get me. Say to my soul, “I am the One Who saves you.” Let the people be ashamed and without honor who want to take my life. Let those be turned away and brought to shame who plan to hurt me. Let them be like straw in the wind. May the angel of the Lord drive them away. Let their way be dark and dangerous, with the angel of the Lord going to get them. For without a reason they hid their net for me. Without a reason, they dug a hole for my soul. Let them be destroyed before they know it. And let them be caught in their own net. May they destroy themselves as they fall into their own hole.

My soul will be happy in the Lord. It will be full of joy because He saves. All my bones will say, “Lord, who is like You? Who saves the weak from those too strong for them? Who saves the poor from those who would rob them?” People come telling lies. They ask me of things that I do not know. They pay me what is bad in return for what is good. My soul is sad. But when they were sick, I put on clothes made from hair. With no pride in my soul, I would not eat. And I prayed with my head on my chest. I went about as if it were my friend or brother. I put my head down in sorrow, like one crying for his mother. But when I would fall, they would gather together in joy. Those who say things to hurt people would gather against me. I did not know them. They spoke against me without stopping. They ground their teeth at me like bad people making fun of others at a special supper.

Lord, how long will You look on? Save me, my family, my friends and my spiritual falimly of Emakhosini from being destroyed by them. Save my life from the lions. I will give You thanks in the big meeting. I will praise You among many people. Do not let those who hate me for no reason stand over me with joy. Do not let those who hate me for no reason wink their eye. They do not speak peace. But they make up lies against those who are quiet in the land.  And they opened their mouth wide against me. They said, “O, O, our eyes have seen it.”

You have seen it, O Lord. Do not keep quiet. O Lord, do not be far from me. Awake Yourself. Come and help me. Fight for me, my God and my Lord. Say what is right or wrong with me, O Lord my God, because You are right and good. Do not let them have joy over me. Do not let them say in their heart, “O, just what we wanted!” Do not let them say, “We have swallowed him up!” Let all who are happy because of my trouble be ashamed and without honor. Let those who think they are better than I, be covered with shame and without honor.

Let them call out for joy and be glad, who want to see the right thing done for me. Let them always say, “May the Lord be honored. He is pleased when all is going well for His servant.” And my tongue will tell about how right and good You are, and about Your praise all day long.

 

uMKHULEKO WASEMAKHOSINI WEZINSIZO ZONKE NOKUVIKELEKA-isiZulu

 

O mvelinqangi/Jehova nawe thongo elingubusayo nezingelozi zikamoya, singathani icala lami nimelane nabaphikisana nami. Yilwani nalabo abalwa nami.Bambani ihawu nesihlangu esikhulu,

Niphakame ukuze ningisize, nihoshe umkhonto nembazo esika nhlangothi zombili ukuze nihlangabeze abangisukelayo.Yithi emphefumulweni wami: “Ngiyinsindiso yakho.”Kwangathi bangahlazeka balulazeke labo abazingela umphefumulo wami.

Kwangathi bangabuyiselwa emuva bajabhiswe labo abaceba inhlekelele ngami. Kwangathi bangaba njengamakhoba phambi komoya, Futhi ingelosi kaJehova mayibasunduze. Indlela yabo mayibe ngubumnyama nezindawo ezishelelayo, Futhi ingelosi kaJehova mayibasukele. Ngoba bangifihlele umgodi wabo onenetha ngaphandle kwesizathu; Bawumbele umphefumulo wami ngaphandle kwesizathu. Makehlelwe yincithakalo engazi, Inetha lakhe alifihlile malimbambe; Makawele kulo kube yincithakalo.  Kodwa umphefumulo wami mawujabule ngoJehova; Mawethabe ngensindiso yakhe. Wonke amathambo ami mawathi:“O Jehova, ngubani onjengawe, Okhulula ohluphekile konamandla kunaye,Ohluphekile nompofu komphangayo?” Kuvela ofakazi abanobudlova; Bangibuza engingazange ngikwazi.Bangivuza ngokubi ngokuhle engikwenzile, Ukulahlekelwa emphefumulweni wami. Ngokuqondene nami, lapho begula, izembatho zami kwakuyindwangu yesaka, Ngahlupha umphefumulo wami ngokuzila ukudla, Futhi umthandazo wami wawubuyela esifubeni sami. Ngokuqondene nomngane, ngokuqondene nomfowethu, Ngahambahamba njengolilela unina. Ngidabukile, ngakhothama. Kodwa bajabula babuthana ndawonye ngokuxhuga kwami; Babuthana ndawonye bamelana nami,Bengishaya lapho ngingazi; Bangidwengula ngaba yizicucu futhi abazange bathule. Phakathi kwezihlubuki ezihleka usulu ukuze zithole iqebelengwane Kwakukhona ukungigedlela ngisho namazinyo azo. O Jehova, kuyoze kube nini uqhubeka ukubona? Buyisa  uphinde uhlenge umphefumulo wami, owomndeni wami, nabangani bami nomndeni wami wokwomoya waseMakhosini ekuchitheni kwabo. Yebo okuwukuphela kwawo emabhongweni ezingonyama anomhlwenga. Ngiyokudumisa ebandleni elikhulu; Phakathi kwabantu abaningi ngiyokudumisa. Kwangathi bangejabule ngami labo abayizitha zami ngaphandle kwesizathu; Abangizonda ngaphandle kwesizathu, mabangalicifi iso.Ngoba abakhulumi ukuthula; Kodwa balokhu beceba izinto zenkohliso ngabazithulele bomhlaba. Bawuvula kakhulu umlomo wabo ngokumelene nami. Bathé: “Nakho-ke! Nakho-ke! iso lethu likubonile.” O Jehova, ubonile. Ungathuli. O Jehova, ungazigcini ukude nami. Vuka uphaphamele ukwahlulelwa kwami, O Mvelinqangi wami, yebo Jehova, yebo thongo niphaphamele icala lami engimangalelwe ngalo. O Jehova Nkulunkulu wami, ngahlulele ngokokulunga kwakho,

Kwangathi bangejabule ngami. Kwangathi bangesho enhliziyweni yabo ukuthi: “Nakho-ke, mphefumulo wethu!”

Kwangathi bangesho ukuthi: “Simgwinyile.” Mababe namahloni bajabhe bonke ngothi lwabo Abajabula ngenhlekelele yami.

Mabembathiswe amahloni nokululazeka abaziphakamisayo kimi. Mabakhamuluke ngenjabulo bathokoze labo abajabulayo ngokulunga kwami, Futhi njalo mabathi:“Makadunyiswe uJehova, ojabula ngokuthula kwenceku yakhe.” Ulimi lwami malukhulume ngokulunga kwakho ngezwi eliphansi,Usuku lonke malukhulume ngodumo lwakho.

 

I urge all of you to pray this prayer in the morning when niphahla and it can be done emsamo, you can do it at 12 midday even when you are not at home and lastly in the evening before you go to bed. Pray as a family emsamo. Use candles, use impepho yamaroma/ holy frankincense under products section. Most of you ask ukuthi nenzenjani...so this is your first step, 6am, 12pm and 18h00 lets all do this. nikhulekele nabangasekho abathwetshulwa and send impi yasezulwini ukobanyakazisa...his word will not return li empty. Trust and believe izinto zizokwenzeka. Thokozani, Makhosi, Makwande Ameni.

 

15 October 2014

This past weekend we experienced ernomous power yedlozi liphakeme ngendlela engaqondakali. Abalozi beduma esgodlweni nasendlini.  I want to clarify one common problem of most people abanemimoya yedlozi lokuthwasa.  More often senza izinto nemisebenzi with the help of ogobela nezinyanga zethu...then sisuke siyohlola kwezinye izinyanga for no reason, no feeling or revelation that something went wrong ngalemcimbi.  The sad part is when you do that kunezangoma that work tirelessly to discredit work done by others for no reason....bt mainly because sekusetshenzwa imali. Then all over again uphinde wenze lowomsebenzi or lelosiko lasekhaya or isiko lokulashwa.  This past weekend a guy came to see me and fortunately all that the healer was doing was correct and kuhambe kahle. Manje inkinga is dat usehambe kakhulu different heaslers telling him that umsebenzi wenkomo kumele uphinde wenziwe, but my question was bathi yini ewrong in particular and he says they cant tell either but bafuna imali bamenzele kabusha.  This kind of habit amongst abelaphi is unbecoming, nani bantu musani ukuthanda ukuhlola too much every month uyohlola.  That will lead to confusion and ugcine ungafikanga ndawo.  Umphakathi kumele uqaphele lomkhuba, uma into yedlozi ingahambanga kahle ngeke ungezwa ngisho egazini or emoyeni ukuthi khona la kusala khona then usungaqala ke ukfune loko but first khuluma nomlaphi wakho ube honest and ungaqambi amanga uthi ubonisiwe coz i can tell that lie especially kumathwasa.  Uma uthwasa becarefull of ukuzigcwalisa nge information ewrong ugijime izinyanga while ulashwa enye inyanga.  Such people i send them off to first initiate a discussion with their healers and uma inyanga nami ngibamba ukuthi vele iyaganga then lowomuntu angasizwa.

 

Secondly siphila namadlozi amaningi emagazini ethu usualy, hence nawo efika nama demands amaningi angafani and angaphezu kwamandla financially as well. As a person onedlozi you need to take a firm stand wenze okukodwa one by one kuloku abakucelile.  Asigwemeni ukufuna ukwenza yonke into kanye kanye ngoba ngeke siwubune umehluko ezimpilweni zethu.  Akuyona yonke into eshiwo idlozi ukuthi iyalifuna ekumele siyenze manje, khuluma nedlozi libikele ukuthi okwamanje usafuna ukuqala ngo x lo ebeliwucelile then u y uzolandela ngesikhathi esithize. that way ufundisa idlozi lakho ukulinda nokuthi lisebenzisane nawe. Mabefika bethi ziphonse eweni uzokwenza yini loko...? No ngeke ukwenze, idlozi elisalashwa liyahlupha liyakudukisa as well kumele uwuhlolisise umoya or uzozthola usugxuma eweni uthi kusho idlozi. Hlaziyani imimoya, ukuthula Makwande!!

 


02 December 2014

Greetings to all of you where ever you are. It has been a long time since I updated the blog and I have been a bit busy.  I have started working in PMB now as a provincial manager of a new company and sbonga idlozi nomdali.


Now I have been asked to do a short description of isthunywa nedlozi nokuthi kuhluka njani. Let me first start by idlozi, which is people/human beings who once lived on earth and have now passed on to the spiritual world.  These people are our ancestors, amadlozi ethu lawa.  It does not matter how long ago the person passed away in some cases. Akhona amadlozi amahle namabi. Amanye aba mabi ngezenzo zawo esaphila emhlabeni or ngokwenziwa abathakathi noma ukwenziwa ngumuntu.  On the other hand, isthunywa slightly differes. Isthunywa is a praying spirit of idlozi simple put. Abanye baze basho ukuthi idlozi elikhulekayo, again isthunywa could be an angel not related to you or your blood line. Furthermore isthunywa could be just the Holy spirit working through somebody to heal abantu. So with isthunywa its not necessarily a human being wakini obephila la emhlabeni.  Even with idlozi nesthunywa, please note that there are people with foreign amadlozi, nezithunywa eziforeign as well as there are people with animal spirits guides like marmaids, leopards and others. So there is no clear cut. I hope this brief explanation answers some of your questions. 13 January 2015


Bayede ziNdlondlo onyakeni omusha. Ngiyathemba ningene kahle futhi nizobusiseka nakulonyaka. Inkampani okwiyona that is hosting le blogg will be shutting down.  I am currently busy with another service provider to assist me with designing another platform esingaxhumana ngayo.  Once the new site is up and running, you will still be able to google us and find us online.  the new web address might be www.emakhosini.co.za but its not yet finalised. However if you search for emakhosini on google sizokwazi ukuphinde sixhumane..


Next weekend yange 17 January sinemgidi yababekelwa amagobongo. Abathanda ukuza know what to do by now. Cheers, Camagu.https://www.facebook.com/groups/emakhosini.wozaonline/

 

PRODUCTS SECTION

 

Please browse the product section and place orders using that page and not emails. should you have difficulties in placing your order, kindly contact me while you are online for prompt assistance.